Ogłoszenie nr 78320 - 2017 z dnia 2017-05-04 r.
Legnica: Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (tzw. nielegalnych wysypisk odpadów) z terenów należących do Gminy Legnica
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 55428-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy, krajowy numer identyfikacyjny 39064725100000, ul. pl. Słowiański  8, 59220   Legnica, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 767 212 100, faks 767 212 115, e-mail im@legnica.um.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.um.bip.legnica.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (tzw. nielegalnych wysypisk odpadów) z terenów należących do Gminy Legnica
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IM.RZP.271.7.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usuwanie odpadów na zgłoszenie Zamawiającego obejmujące wszelkie czynności związane z zebraniem odpadów, zgromadzonych na terenie nieruchomości, czynności związane z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu oraz czynności polegające na mechanicznym lub ręcznym załadunku odpadów na środki transportowe. Wykonawca zapewnia niezwłoczny wywóz odpadów zebranych z terenu nieruchomości do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy oraz ich zagospodarowanie. Szacowana ilość odpadów do zebrania i usunięcia w 2017 w ramach przedmiotowego zamówienia wynosi około 612,00 ton. Odpady wymagające usunięcia z terenów nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego zamówienia, zostały sklasyfikowane do grupy „20” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów ( DZ. U. z 2014r. Poz. 1923) 2 Szczegółowe czynności oraz warunki do wykonania podczas realizacji usługi: Zakres usług wykonywany będzie każdorazowo po telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy, następnie udział we wspólnej wizji terenowej, w celu przekazania przez Zamawiającego terenu, na którym zgromadzone są odpady wymagające usunięcia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanie oględzin terenu, dokonanie wyboru odpowiedniej technologii usunięcia odpadów oraz ustalenie zakresu rzeczowego prac oraz terminu ich wykonania. 1) wykonanie prac w szczególności: a) oznakowanie bądź zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich terenu, na którym prowadzone będą prace związane z usunięciem odpadów zgromadzonych na tym terenie, b) zabezpieczenie drzew i innej roślinności przed ewentualnym ich uszkodzeniem, c) usunięcie roślinności uniemożliwiającej bądź utrudniającej wykonanie prac, której wycięcie nie wymaga uzyskania decyzji, w szczególności traw, drzew i krzewów z zastrzeżeniem, iż wiek usuwanych drzew i krzewów nie przekracza 10 lat, usunięcie i wywóz powstałej biomasy. d) zbieranie odpadów z wyznaczonego terenu nieruchomości, zgromadzonych w hałdach lub skupiskach jak i również odpadów luźno rozrzuconych wokół hałd lub skupisk, w zależności od przyjętej technologii odpadów; ręczny bądź mechaniczny załadunek odpadów na środki transportowe, e) przeprowadzenie segregacji zebranych odpadów w celu wydzielenia odpadów nadających się do odzysku lub wykorzystania, f) plantowanie i wyrównanie terenu do poziomu przyległej nieruchomości, uporządkowanie terenu w miejscu i w obrębie prowadzonych prac, g) transport odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym , pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia tras przejazdu, h) postępowanie z odpadami, przewidzianymi do usunięcia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska określonymi w przepisach z zakresu gospodarowania odpadami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, i) udokumentowanie przez Wykonawcę przekazanie odpadów do RIPOK-u poprzez okazanie kart przekazania odpadów sporządzonych przez Administratora RIPOK-u. Dokument potwierdzający przyjęcie odpadów na składowisko komunalne powinien zawierać między innymi : dostawcę odpadów, datę dostawy i ilość ton odpadów przyjętych, a także lokalizację miejsca pozyskania odpadów, j) utrzymanie na czas prowadzenia prac w należytym porządku i czystości nawierzchni dróg i terenu w rejonie prowadzonych prac, a po ich zakończeniu uprzątnięcie i pozbycie się błota i innych zanieczyszczeń, powstałych w wyniku prowadzonych przez wykonawcę robót, z nawierzchni dróg przyległych do terenu, na którym wykonywane były prace porządkowe. 2) sposób przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia: a) zawiadomienia o ujawnieniu odpadów w miejscu nie przeznaczonym do ich składowania i magazynowania będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, b) w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy wymagane jest natychmiastowe wykonanie prac porządkowych polegających na usunięciu odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, dopuszcza się zawiadomienie Wykonawcy na dzień przed wykonaniem zleconych prac. 3) obowiązki Wykonawcy: a) przystąpienie (czas reakcji) do usunięcia odpadów w ciągu…… dni (max 5dni), b) wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia z należytą starannością, przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i technologii, c) zapewnienie stałej gotowości do wykonania powierzonych prac, utrzymania sprzętu, urządzeń i pojazdów w stałej sprawności i gotowości technicznej oraz zapewnienia w pełnym zakresie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykorzystania przy realizacji usługi ; d) zapewnienie na czas trwania niniejszego zamówienia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa do obsługi sprzętu oraz urządzeń przeznaczonych do realizacji niniejszego zamówienia, e) zapewnienie i wyznaczenie osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym oraz sprawującej nadzór nad przebiegiem prac, f) oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót oraz zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na możliwość występowania urządzeń infrastruktury technicznej, g) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt higienicznych i bezpiecznych warunków pracy pracownikom wykonującym prace objęte przedmiotem zamówienia. h) wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia w sposób nie zagrażający dla życia i zdrowia osób przebywających w obrębie wykonywanych prac a nadto w sposób nie uciążliwy dla środowiska. i) Wykonawca informować będzie o pracach koniecznych do wykonania, a nie ujętych w zakresie prac w ramach zamówienia, 4) W postępowaniu Wykonawca, z dniem podpisania umowy, przy każdorazowym przekazaniu terenu przez Zamawiającego i rozpoczęciu prac objętych przedmiotem zamówienia, staje się posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (DZ. U. z 2013r. poz.21 ze zm. ) , co oznacza iż ciążą na nim obowiązki wynikające z w/w ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. 5) Wykonawca, po przeprowadzeniu wizji w terenie zobowiązany jest do dokładnego skalkulowania ceny usunięcia zgromadzonych na danym terenie odpadów. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Usługi należy wykonywać z należytą starannością, z zachowaniem szczególnej ostrożności, z godnie z przepisami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, w sposób nie uciążliwy dla środowiska, przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i technologii. 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) a) osoba wykonująca czynności prowadzenia samochodu ciężarowego, ciągnika kierowca samochodu ciężarowego, ciągnika – co najmniej 2 osoby, b) osoba wykonująca czynności obsługi ładowarkokoparki operator ładowarko-koparki – co najmniej 1 osoba, c) osoba wykonująca czynności określone w pkt III 2 ppkt 1) litery od a) do f) oraz j) pracownik fizyczny- do realizacji prac w terenie- co najmniej 4 osoby. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania. Od dnia zawarcia umowy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do złożenia, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących ww. czynności w zakresie realizacji zamówienia, zawierającego informacje o liczbie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w tym okresie) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia określone czynności. Kopia umowy/umów ma być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu muszą być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę. 2) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego-projekcie umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. 3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV: 09000000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT272752.92
WalutaPLN (ZŁOTY POLSKI)

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Legnickie Przedsiębiorstwo Gosodarki Komunalnej Sp. z o.o. ,  biuro@lpgk.pl,  ul. Nowodworska 60,  59-220,  Legnica,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 294573.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 294573.15
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 294573.15
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.