Ostatnia aktualizacja strony: 24.01.2020, 14:24

Sprawy obronne i wojskowe

Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM REZERWY, KTÓRZY ODBYLI ĆWICZENIA WOJSKOWE

Świadczenia rekompensujące (informacje ogólne)

Jeżeli w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe utracił on dochody w zakładzie pracy, a wysokość uposażenia otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat, żołnierzowi rezerwy przysługują świadczenia rekompensujące. Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za cały okres ćwiczeń wojskowych. Przez udział żołnierza w ćwiczeniach wojskowych rozumie się: stawiennictwo i przyjęcie go do stanu ewidencyjnego jednostki wojskowej, ogłoszenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej oraz faktyczną realizację programu ćwiczeń.

Okres, za który przysługuje rekompensata stanowi sumę dni ćwiczeń wojskowych od dnia stawienia się żołnierza do dnia jego zwolnienia. Do okresu rozliczeniowego ćwiczeń wojskowych, za które przysługuje rekompensata nie wlicza się dni, w których żołnierz:

 • samowolnie opuścił jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostawał,
 • z powodu spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających był niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych
 • z powodu samookaleczenia lub samouszkodzenia ciała był niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych,
 • odmówił uczestnictwa w szkoleniu lub wykonywania obowiązków służbowych,
 • nie odbywał ćwiczeń wojskowych z powodu niestawienia się na nie w terminie lub nie usprawiedliwionego spóźnienia z przepustki, urlopu albo podróży służbowej.

Świadczenie rekompensujące przysługują żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

WAŻNE!

Świadczenie rekompensujące przysługują również żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy zostali wezwani do jednostki wojskowej w ramach akcji kurierskiej na czas krótszy niż 24 godziny. 

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

 1. kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 2. kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 3. kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności.

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni ćwiczeń wojskowych. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwu i pół-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu ćwiczeń wojskowych.

W przypadku zbiegu uprawnień do kwot, żołnierzowi przysługuje tylko jeden, bardziej korzystny rodzaj świadczenia rekompensującego.

Wypłata należnego świadczenia rekompensującego żołnierz następuje po złożeniu wniosku do Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące.

Wymagane dokumenty.

 1. wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego (do pobrania w sekcji załączniki do strony lub w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej);
 2. zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych;
 3. zaświadczenie o utraconych zarobkach, określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia odpowiednio do okoliczności sprawy wydane, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, przez:
  1. pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służbowym pracy,
  2. naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą,
  3. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej,
 4. zaświadczenie organu podatkowego o niemożności ustalenia kwoty dochodu – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym w formie ryczałtu lub kartą podatkową.

W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenie  ekompensujące przysługuje temu żołnierzowi w kwocie wynikającej z podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564), obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, i następnie pomnożenia przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Kwotę należnego świadczenia można otrzymać przelewem na konto lub osobiście w kasie Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, w godz. od 9.00 do 15.00.

 

Wnioski należy składać pod adresem:

Urząd Miasta Legnica,
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
59-220 Legnica, Al. Rzeczypospolitej 3, pok. 12
tel. 76 722-13-91
fax: 76 723 -31-95
e-mail: zkoc@legnica.eu
w godzinach: pon., śr., czw., pt. 730 – 1530, wt. 800 – 1600.


 

Podstawa prawna:

 1. Art. 119a oraz art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1534 z późn.zm.);

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 poz. 881 z późn. zm.);

 3. art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Metadane

Data dodania: Data publikacji : 17.05.2017
Data modyfikacji : 17.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko
©-2020 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL