Biuletyn Informacji Publicznej Kwalifikacja Wojskowa - Sprawy obronne i wojskowe - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 23.08.2019, 15:22

Sprawy obronne i wojskowe

Czwartek, 01 marca 2018

Kwalifikacja Wojskowa

Kwalifikacja wojskowa to zespół czynności realizowanych przez Prezydenta Miasta Legnicy, Powiatowe Komisje Lekarskie i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Głogowie w celu przygotowania zasobów osobowych dla potrzeb obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem, że jej przeprowadzenie w kilku okresach danego roku kalendarzowego może nastąpić wyłącznie
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kwalifikacja wojskowa dotyczy:

 1. Mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.
 2. Kobiet, które w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat i w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę w:
  • publicznych i niepublicznych uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria;
  • szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.
 3. Ochotników, w tym kobiet, którzy niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia ukończyli co najmniej osiemnaście lat.

Obowiązek, stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa Prezydent Miasta, zapewniając planowe stawiennictwo osób jej podlegających.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Prezydent Miasta z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czynności podejmowane podczas kwalifikacji wojskowej.

 • sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • założenie lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetworzenie danych gromadzonych w tej ewidencji;
 • wydanie wojskowego dokumentu osobistego - (książeczki wojskowej);
 • przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydanie na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, z wyłączeniem osób uznanych za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności B;
 • przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ustalone są następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej :"A,B,D,E".

Osoby, które stanęły do kwalifikacji wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień z urzędu przenosi do rezerwy, z wyłączeniem osób uznanych za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności B. Osobom tym nie wydaje się zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu ich do kategorii zdolności A, D lub E.

Od orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej można się odwołać do Komisji Wojewódzkiej za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1980 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r.  w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

Metadane

Data publikacji : 01.03.2018
Data modyfikacji : 01.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL