Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2020, 10:22

Sprawy obronne i wojskowe

Czwartek, 01 marca 2018

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta Legnica w 2020 roku.

Kwalifikacja wojskowa to zespół czynności realizowanych przez Prezydenta Miasta Legnicy, Powiatowe Komisje Lekarskie i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Głogowie w celu przygotowania zasobów osobowych dla potrzeb obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem, że jej przeprowadzenie w kilku okresach danego roku kalendarzowego może nastąpić wyłącznie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Prezydent Miasta Legnicy wzywa do kwalifikacji wojskowej:

 1. mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 

 4. kobiety urodzone w latach 1996 – 2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę  w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub  absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta Legnica.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy przy ul. Koziorożca 9, Spółdzielczy Dom Kultury ,,Kopernik” w dniach:

16 marca 2020 r. - 10 kwietnia 2020 r. - mężczyźni,

09 kwietnia 2020 r. - kobiety.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2020 roku.

Obowiązek, stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa Prezydent Miasta, zapewniając planowe stawiennictwo osób jej podlegających.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Prezydent Miasta z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czynności podejmowane podczas kwalifikacji wojskowej.

 • sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • założenie lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetworzenie danych gromadzonych w tej ewidencji;
 • wydanie wojskowego dokumentu osobistego - (książeczki wojskowej);
 • przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydanie na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, z wyłączeniem osób uznanych za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności B;
 • przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ustalone są następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej :"A,B,D,E".

Osoby, które stanęły do kwalifikacji wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień z urzędu przenosi do rezerwy, z wyłączeniem osób uznanych za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności B. Osobom tym nie wydaje się zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu ich do kategorii zdolności A, D lub E.

Od orzeczenia Wojskowej Komisji Lekarskiej można się odwołać do Komisji Wojewódzkiej za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2018 poz. 1982).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r.  w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz .U. 2017 poz. 944).

Metadane

Data publikacji : 01.03.2018
Data modyfikacji : 16.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Snopko
©-2020 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL