Ostatnia aktualizacja strony: 27.03.2020, 13:45

Zamówienia publiczne w toku

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja kotłowni w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej przy ul. Okrzei 9 w Legnicy

Rodzaj ogłoszenia:
roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Prezydent Miasta Legnicy
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Jan Illing
  Adres:
Plac Słowiański 8
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
+48(076) 7212100
  Faks:
+48(076) 7212115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www. legnica.um.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Jan Illing i Irena Rewera
  Adres:
Plac Słowiański 7, pok. 25 i 22
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
+48(076) 7212324 i 7212322
  Faks:
+48(076) 7212115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miejskich
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Jan Illing
  Adres:
Plac Słowiański 7, pok. 25
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
+48(076) 7212324
  Faks:
+48(076) 7212115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
Urząd Miasta Legnica
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Jan Illing
  Adres:
Plac Słowiański 8, pok. 208
  Kod pocztowy:
59-220
  Miejscowość:
Legnica
  Województwo:
dolnośląskie
  Telefon:
+48(076) 7212324
  Faks:
+48(076) 7212115
  Poczta elektroniczna (e-mail):
im@legnica.um.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
http://www.legnica.um.gov.pl
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Modernizacja kotłowni w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej przy ul. Okrzei 9 w Legnicy
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja kotłowni polegająca na demontażu starej opalanej paliwem stałym i wykonaniem kotłowni gazowej.
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Legnica - ul. Okrzei 9
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 45.33.11.10-0
  Dodatkowe przedmioty
45.40.00.00-1
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Zakres robót obejmuje modernizację kotłowni, w tym:
1. prace demontażowe związane z likwidacją starej kotłowni opalanej paliwem stałym,
2. roboty ogólnobudowlane,
3. instalacje elektryczne: zasilającą i sterowniczą,
4. montaż kotła gazowego o mocy 81 kW wraz z osprzętem,
5. montaż zasobnikowego podgrzewacza wody o mocy 40 kW,
6. roboty instalacyjne sanitarne.
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2005-12-05
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
a) Spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych zamówień - zrealizował jako wykonawca w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 zamówienie. Dysponuje wykwalifikowanym personelem wg SIWZ.
c) Spełnia pozostałe warunki określone w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2005-10-12 Cena (o ile dotyczy) 75 PLN

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2005-10-17
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2005-10-17 Miejsce
Urząd Miasta Legnica - Plac Słowiański 7, pok. 9
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2005-09-30

Metadane

Data wytworzenia : 30.09.2005
Data publikacji : 01.10.2005
Data modyfikacji : 01.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL