Ostatnia aktualizacja strony: 27.03.2020, 13:45

Zamówienia publiczne w toku

Strona znajduje się w archiwum.

„Zakup wraz z dostawą mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Rycerska 13 w Legnicy dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” .

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Zakup wraz z dostawą mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Rycerska 13 w Legnicy dofinansowanego ze środków PFRON
w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” .
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 60.000 EURO

1. Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica - Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica tel. (076)72-12-100, fax. (076)72-12-115, zwana dalej "Zamawiającym", ogłasza przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn. „Zakup wraz z dostawą mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Rycerska 13 w Legnicy dofinansowanego ze środków PFRON
w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” .

2. Zamówienie obejmuje : zakup wraz z dostawą mebli o niżej wymienionym asortymencie :


1.Łóżko - tapczan, drewniany, ok. 200 cm x 90cm, buk 39 sztuk
2.Biurko - drewniane z szufladą i szafką, miejscem na komputer, wys. 75 cm, szer. 126cm, głębokość 60 cm, buk 39 sztuk
3.Krzesło do biurka- ze sklejki bukowej, stelaż chrom, szerokość siedziska 47,5cm, głębokość 41,5 cm, wysokość 47cm 39 sztuk
4.Szafa na ubrania- drewniana, buk, szerokość 49cm, wysokość 190cm, głębokość 52cm, z dwoma szufladami na dole 20 sztuk
5.Szafki przyłóżkowe- drewniane, buk, wysokość 81cm, długość 39cm, głębokość 34cm, z jedną szufladą i szafką 39 sztuk
6.Stoły rozkładane- drewniane 90cm x 90cm, buk, rozkładane do długości 180cm, nogi chrom, 12 sztuk
7.Krzesła - ze sklejki bukowej, stelaż chrom, szerokość siedziska 47,5 cm, głębokość 41,5cm, wysokość 47cm 39 sztuk
8.Wieszaki na ubrania- podwójne chromowe, wielkość 5 cm 80 sztuk
9.Biblioteczki - laminat, buk, z 4 półkami, z zamkiem bębnowym, oszklona witryna, wysokość 310cm, szerokość 90 cm, głębokość 40 cm 2 sztuki
10.Fotele - tapicerowane, kolorowe, rama w okleinie bukowej, 6 sztuk
11.Regały na różnego rodzaju materiały
- szafki zamykane z półkami, witryna z szufladami, buk,
114 cm x 110 cm x 34 cm, 1 sztuka
12.Komplet stołów z krzesłami - Stół 118 cm x 75cm, wysokość 74cm, - Krzesła drewniane szerokość 41cm, Głębokość 49cm, wysokość 91cm, buk, 1 kpl
13.Tablice korkowe - 90 cm x 60 cm , 10 sztuk
14.Meble kuchenne - płyta meblowa olcha
Szafka kuchenna dolna - 80 cm /2szt/
= II = - 60 cm /1szt/
Szafka kuchenna pod zlewozmywak 80 cm /1szt/
= II = górna - 80 cm /3szt/
= II = - 80 cm / 1szt/
= II = - 60 cm /1szt/
= II = - 40 cm / 1szt/
Blat kuchenny dł. 2,60 cm /1szt/ kolor brązowo czarne / marmur/
Zlewozmywak z baterią ze stali nierdzewnej dwu komorowy szer. 80 cm kran mieszak
15.Stół rozkładany - po rozłożeniu 210 cm x 85 cm olchaKrzesła- metal + drewno / 6 szt./ olcha szerokość siedziska 47,5 cm głębokość 41,50 cm wysokość 47 cm 1 + 6 sztuk krzeseł
16.Zestaw szaf z szufladami na pomoce dydaktyczne kolor buk -Szafka na szuflady plastik kolorowy(czerwony, żółty, niebieski, zielony) i skrzynię wym. 83 cm x 40 cm x 95 cm - 1 szt.
-2 szt. - szafka na szuflady i skrzynie wym. 83,3 cm x 40 cm x 114,60 cm
1 szt. –szafka rogowa (płyta meblowa buk) wym. 67 cm x 67 cm x 95 cm 4 sztuki
17. Biblioteczka (kolor buk) – „księgozbiorek” wym.95 cm x 42 cm x 70 cm„Sprytek” na kółkach wym. 95 cm x 42 cm x 30 cm 1 sztuka
18. Stół półokrągły buk kolorowe obrzeże wymiary długość 125 cm z regulacja wysokości od 40 cm do 58 cm promień 62,5 cm , 2 sztuki
19.Stół prostokątny wym.długość 125 cm, szerokość 80 cm kolorowe obrzeże kolor buk stół z dużym blatem do różnych aktywności dziecięcych w środkowej części blatu pojemnik, w którym można przechowywać różne materiały do prac plastycznych z regulacją wysokości od 40 cm do 58 cm 1 sztuka
20. Szafka na instrumenty muzyczne - szafka z płyty meblowej z kolorowymi pojemnikami wym. 108 cm x 69 cm x 50 cm 2 sztuki
3. Postępowanie o wykonanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.
( Dz. U. nr 19 z 2004r., poz. 177 – z późniejszymi zmianami) – dostawa.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania :
1) ofert częściowych,
2) oferty wariantowej.

5. Termin realizacji - do 06.06.2006r.

6. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

6.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 – z późniejszymi zmianami).
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 1 do instrukcji dla wykonawców.
6.2. Prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku odbywać się będzie wg załączonego dokumentu określonego w pkt 8 ppkt 8.2 do instrukcji dla wykonawców.

6.3 Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień , to znaczy : zrealizowali jako Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 do instrukcji dla wykonawców.
W załączniku podać wartość, przedmiot, daty wykonania i odbiorców dostaw wraz z referencjami od poprzednich Zamawiających-odbiorców, potwierdzające że dostawy te zostały wykonane należycie.

7. Wymogi dotyczące oferty :
7.1 Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy należy załączyć pełnomocnictwo. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7.2 Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.3 Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
7.4 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
7.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.6 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.7 Oferty złożone w terminie składania ofert zatrzymuje Zamawiający.
7.8 Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
7.9 Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Uwaga: Zamawiający przypomina, że dokument pełnomocnictwa, jak również jego odpis zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. nr 86, poz. 960 ze zm.) podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa powinna być odprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. nr 110, poz. 1176 ze zm.).

8.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :
I.Cena 100 %
Punktacja 0 * 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga waga

9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, odebrać można w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 28, tel. 72-12-322.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami :
10.1. wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie;
10.2 wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
10.3 Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną

11. Oferty należy składać do 04.05.2006r. do godziny 11.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

12. Otwarcie ofert nastąpi 04.05.2006r. o godzinie 11.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

13.Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach merytorycznych związanych ze SIWZ Pan Jerzy Mazurek - inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój
nr 17, tel. (076) 72-12-238, w godz. 800 - 1500,
2) w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska - inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój numer 22, tel. (076) 72-12-322, w godz. 800 - 1500.

Legnica, kwiecień 2006r.

Metadane

Data wytworzenia : 18.04.2006
Data publikacji : 18.04.2006
Data modyfikacji : 18.04.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL