Ostatnia aktualizacja strony: 27.03.2020, 13:45

Zamówienia publiczne w toku

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie figury Satyrykonowy Chłopczyk wraz z trzema pamiątkowymi tablicami wykonanymi w brązie.

Zamówienie publiczne (format zamówienia dowolny)

  Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Wykonanie figury Satyrykonowy Chłopczyk wraz z trzema pamiątkowymi tablicami wykonanymi w brązie.
  Treść zamówienia:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 60.000 EURO

1.Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica - Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica tel. (076)72-12-100, fax. (076)72-12-115, zwany dalej "Zamawiającym", ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zadania pn. „ Wykonanie figury „ Satyrykonowy Chłopczyk” wraz z trzema pamiątkowymi tablicami wykonanymi w brązie” - CPV - 92312230.

2. Opis przedmiotu zamówienia :
Wykonanie figury „Satyrykonowy Chłopaczek” w zakresie :
- wykonanie postumentu z granitu - orzeźbiony z wyciętymi stopniami,
-  odlanie w brązie figury chłopczyka o wysokości 176 cm ( drzewce – 220 cm),
- odlanie w brązie 3 pamiątkowych tablic
zgodnie z załączonym projektem Zamawiajacego.

3. Postępowanie o wykonanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. ( Dz. U. nr 19 z 2004r., poz. 177 – z późniejszymi zmianami) – kategoria usługa.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania :
1) ofert częściowych,
2) oferty wariantowej.

5. Termin wykonania zamówienia : do 16.06.2006r.

6.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

6.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177).
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 1 – Rozdział 2 siwz „ Instrukcja dla Wykonawców”

6.2. Prowadzą działalność w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia.
Ocena warunku odbywać się będzie wg załączonych dokumentów potwierdzających,
że Wykonawca legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym oraz przynależnością do związku Polskich Artystów Plastyków.

6.3 Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. zrealizowali jako Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 zamówień odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 2 – Rozdział 2 siwz „ Instrukcja dla Wykonawców”

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :
I. Cena 100%
Punktacja 0 * 100 pkt
Cena najniższej oferty - 100 pkt x waga
Pozostałe : (cena najniższej oferty / cenę oferty ) x 100 pkt. x waga waga


9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, odebrać można w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 72-12-322.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami :
10.1. wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie;
10.2 wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
10.3 Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną

11. Oferty należy składać do 05.05.2006r. do godziny 9.00 w pokoju nr 208 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 ( II piętro).

12. Otwarcie ofert nastąpi 05.05.2006r. o godzinie 9.30 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7 (parter).

13. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach technicznych zamówienia Pan Adam Sikorski – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pok. 4,tel.(076) 72-12-223, w godz. 800 - 1500,
2) w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska - inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój 22, tel. (076) 72-12-322, w godz. 800 - 1500

Legnica, kwiecień 2006r.

Metadane

Data wytworzenia : 18.04.2006
Data publikacji : 18.04.2006
Data modyfikacji : 18.04.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL