Ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2020, 12:55

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów

Komórka prowadząca: Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych(Dz.U. z 2006 roku Nr 139,poz993 z późniejszymi zmianami)

Opis: Rejestr zawiera informacje niezbędne do wydania lub wymiany dowodu osobistego,gromadzi też informacje o dowodach utraconych.Zakres informacji w rejestrze to:imię i nazwisko,poprzednie imiona i nazwiska,nazwisko rodowe,data i miejsce urodzenia,imiona i nazwiska rodowe rodziców,nr PESEL,wzrost,płeć ,kolor oczu,fotografiai podpis osoby ubiegającej się o wydanie dowodu,adres miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące,nr i serię aktualnego i poprzednich dowodów ,daty ich wydania ,daty ważności oraz oznaczenie organu,który je wydał.

Udostępnianie: Dane w rejestrz chronione są na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych a sposób ich udostępnienia reguluje Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Metadane

Data wytworzenia : 22.04.2008
Data publikacji : 22.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Tokarczyk-Kowalczyk
Osoba udostępniająca informację:
Etokarczykkowalczyk
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL