Ostatnia aktualizacja strony: 26.11.2020, 14:07

Ogłoszenia zwykłe

Rzeczypospolitej 116

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 116.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. ...Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 116.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Powierzchnia nieruchomości. Cena gruntucena budynkucena łączna Przeznaczenie nieruchomości
LegnicaAl. Rzeczypospolitej 116 KW 62060 obręb Bartoszów dz. nr 13/38 2.121 m2 212.100,00 zł165.000,00 zł (VAT zw.)377.100,00 zł handel, administracja, usługi nieuciążliwe, produkcja nieuciążliwa

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność. Nieruchomość wolna od obciążeń.
Uwaga: Budynek koszarowy o powierzchni użytkowej 2.490 m 2. Rozpoczęcie remontu budynku w terminie jednego roku od podpisania umowy notarialnej. Zakończenie remontu budynku w terminie czterech lat od podpisania umowy. Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ ksero dowodu wpłaty wadium.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości 40.000,00 zł nie później niż na 3 dni przed
terminem otwarcia przetargu (tj. do 01.03.2004 r. ) na konto: PEKAO S.A. I
O/Legnica 20124014731111000025212109. Oferty z dopiskiem dot. "Al.Rzeczypospolitej" należy
składać w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym
erminem przetargu, tj. do dnia 01.03.2004 r. do godz. 900. Otwarcie przetargu odbędzie się 04.03. 2004 r.
o godz. 900 w siedzibie organizatora.
Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność ( Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543). Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-300 oraz warunków przetargu tel.72-12-310. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Data wywieszenia::2004.02.04

Metadane

Data publikacji : 08.04.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL