Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/8914,KOMUNIKAT-otwartego-konkursu-ofert-na-Dofinansowanie-wkladu-wlasnego-organizacji.html
2021-01-24, 22:53

KOMUNIKAT otwartego konkursu ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych mi(...)

OKS.524.2.16.2013

OKS.524.2.16.2013 Legnica, 11 października 2013 r. KOMUNIKAT Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta” w II połowie 2013 r. Całkowita wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych działań w 2013 r. wynosi 20.000 złotych. W terminie do 10 października 2013 roku wpłynęła oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Oddział Miejski ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica Realizacja programów edukacyjnych poprzez organizację XII edycji regionalnego konkursu plastycznego i fotograficznego pt. „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” związanego z edukacją ekologiczną Komisja w terminie do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert dokona oceny merytorycznej i formalnej oraz ogłosi rozstrzygnięcie.

Metadane

Data wytworzenia : 11.10.2013
Data publikacji : 11.10.2013
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Sikorski Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska