Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących re(...)

OKS.524.2.2.2014

OKS.524.2.2.2014 Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta” w 2014 r. I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXXIX/400/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację działań w 2014 r. wynosi 20.000,00 złotych. 2. Gmina Legnica w 2013 r. na zadania publiczne z zakresu dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta przeznaczyła 20.000,00 złotych. III. Cele konkursu 1. Konkurs ma na celu dofinansowanie projektów skierowanych do mieszkańców Legnicy i służących realizacji zadań publicznych w mieście, w ramach dziedzin wymienionych w Rozdziale VII w/w Programu współpracy oraz objętych konkursem zewnętrznej instytucji grantodawczej. 2. W ramach realizacji zadania wspierane będą projekty, na które oferenci pozyskali lub są w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. IV. Termin realizacji zadań 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja kończy się nie później niż 15 grudnia 2014 r. 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania zadania, jego przeprowadzenie oraz zakończenie. V. Zasady przyznawania dotacji 1. Oferent może otrzymać w 2014 r. tylko jedną dotację na wkład własny. 2. Oferta, która otrzymała dofinansowanie z budżetu Gminy Legnica, nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego na wkład własny. 3. Ta sama oferta nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego: z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z art. 12 tej ustawy (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) 4. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na działalność gospodarczą, polityczną oraz religijną. 5. Wsparcie samorządu nie może przekraczać 50% całkowitej wartości projektu. Z dotacji mogą być pokryte koszty administracyjne (m. in. obsługa projektu, czynsz za wynajem pomieszczeń, koszty mediów), koszty sprzętu i wyposażenia oraz wydatki inwestycyjne do wysokości 10% przyznanej dotacji. 6. Dotacja Gminy Legnica na wkład własny oferenta może wynieść do 100% jego wysokości. 7. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadania, a środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem. 8. Oferent zobowiązany jest przedstawić potwierdzoną kopię wniosku o dotację ze środków zewnętrznych. 9. Środki zewnętrzne należy rozumieć jako środki finansowe pochodzące m.in. z funduszy: a) pochodzących z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, b) Unii Europejskiej, c) strukturalnych, d) innych państw i organizacji międzynarodowych, e) polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, f) podmiotów komercyjnych. 10. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Legnica. 11. W przypadku, gdy oferent nie uzyska dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, umowa dotacyjna nie zostanie zawarta. 12. W przypadku, gdy oferent nie otrzymał jeszcze decyzji zewnętrznej instytucji grantodawczej o dofinansowaniu realizacji projektu, dotacja z budżetu Gminy Legnica zostaje przyznana warunkowo. 13. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania. 14. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić Urząd Miasta Legnicy o swojej decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji. 15. W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest niższa od określonej w ofercie, oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę. 16. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną. VI. Warunki składania ofert 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Legnicy, pok. 208 (II p.) (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica (liczy się data wpływu do kancelarii). 2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana (nazwa i adres składającego wniosek oraz nazwa zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie). 3. Oferty można składać w kilku terminach: - do 30 kwietnia 2014 r. - do 30 września 2014 r. 4. Jeśli środki finansowe przeznaczone na ten konkurs zostaną w całości rozdysponowane w pierwszym lub w kolejnych terminach, zastrzega się możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w następnych terminach. 5. Oferty na innych drukach niż wymagane w ust. 1, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. VII. Wymagana dokumentacja 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. 2. Kopia wniosku o dotację ze środków zewnętrznych, potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku składania dokumentu w języku obcym, musi być on dodatkowo przetłumaczony na język polski (tłumaczenie zwykłe). 3. Oświadczenie o podpisanej umowie przyznającej dotację ze środków zewnętrznych lub o oczekiwaniu na decyzję grantodawcy. 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego. 5. Oświadczenie o braku dofinansowania/nieubieganiu się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego objętego ofertą w ramach innego konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy. 6. W przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego oraz dokument upoważniający jednego z partnerów do działania w imieniu oferenta. 7. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach i wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań. Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych, załączników skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. VIII. Termin i tryb wyboru oferty 1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie ich oceny formalnej nastąpi po upływie terminu składania ofert, w obecności członków komisji konkursowej. 2. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane. 3. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podane niżej kryteria dokona Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Legnicy. 4. Po analizie złożonych ofert Komisja przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Prezydentowi Legnicy. 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.legnica.eu). 6. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. 7. Gmina Legnica może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych bądź zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. IX. Kryteria wyboru ofert 1. Kryteria formalne: 1) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2) ocena kompletności załączonej dokumentacji. 2. Kryteria merytoryczne: 1) zawartość merytoryczna oferty: a) oryginalność/nowatorstwo projektu, b) powiązania z dokumentami strategicznymi miasta, c) przewidywany krąg odbiorców, d) wkład w promocję miasta. 2) budżet: a) rzetelność i celowość przedstawionego kosztorysu, b) adekwatność przewidywanych kosztów do założonych działań i efektów. 3) potencjał realizacyjny: a) doświadczenie w realizacji podobnych zadań, b) posiadane zasoby kadrowe, c) posiadane zasoby rzeczowe. Poszczególne kryteria oceniane będą w skali 0-5 punktów. Oferty będą odrzucone, jeśli uzyskają poniżej 50% maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia. Legnica, dnia 2 kwietnia 2014 r.

Metadane

Data wytworzenia : 03.04.2014
Data publikacji : 03.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Sikorski Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL