Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH


Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianam ...INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH


Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
w celu jego przygotowania zawodowego.
Młodociani pracownicy to, zgodnie z ustawą - Kodeks Pracy, młodzież
w wieku 16-18 lat, podlegająca (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki. Przygotowanie zawodowe pracodawcy jest sposobem realizacji tego obowiązku. Przygotowanie to odbywa się przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
I. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2002 r., Nr 113 poz.988 z późn. zm.),
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
II. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego
zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu
przygotowania zawodowego i wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu:
a) 4.587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b) 7.645 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 240 zł
za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Począwszy od 1 stycznia 2005 r. wymienione kwoty podlegają waloryzacji
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik
ten w okresie roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była
waloryzacja wynosi co najmniej 105%.
Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa
o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy
pracodawcy.
III. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony do
Prezydenta Miasta Legnicy w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez
młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej
pracy i zdania egzaminu. Do wniosku należy dołączyć kopie potwierdzone
za zgodność z oryginałem:
1. dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych
i pedagogicznych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu,
4. Numer REGON,
5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dofinansowanie przyznaje Prezydent Miasta Legnicy w drodze decyzji
administracyjnej.

Wnioski o dofinansowanie (załącznik Nr 2) należy składać
w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, pok. nr 28, II piętro.

IV. Pracodawcy zostali zobowiązani, na podstawie §3a rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278
z późn. zm.) do zawiadomienia Prezydenta Miasta o zawarciu
z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców
o informowanie ( załącznik Nr 1) Urzędu Miasta, o zawarciu
umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków
na dofinansowanie kształcenia.

Załącznik Nr 1 – zawiadomienie
Załącznik Nr 2 - wniosek o dofinansowanie


ZAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik Nr 1
…………………………..
(pieczątka zakładu pracy)

………………………………
(miejscowość, data)


Prezydent
Miasta LegnicyZ A W I A D O M I E N I E
o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
(pełna nazwa zakładu pracy, adres)
reprezentowany przez .............................................................................................
w dniu ...........................................................zawarł z
...............................................................................................................................
(imię i nazwisko młodocianego pracownika, data urodzenia)
zamieszkałym w ...........................................................................................................................
(dokładny adres zamieszkania młodocianego pracownika)
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego:
przyuczenia do wykonania określonej pracy/nauki zawodu* …...........................
(nazwa zawodu)


Przyuczenie do wykonywania określonej pracy/nauki zawodu* rozpoczęło się
dnia ......................................... i trwać będzie do ...................................................
- ............................................................ miesiące/cy).
Uczeń nie uczęszcza/uczęszcza* do szkoły ............................................................
.................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)

Uwagi:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


.............................................
(pieczątka i podpis pracodawcy)* niepotrzebne skreślić
Podstawa prawna § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia
(Dz. U. z 1996 r. Nr. 60, poz. 278 z późn. zm..)


ZAŁĄCZNIK NR 2

Załącznik Nr 2
............................................................
(miejscowość, data)
………………………
/pieczęć pracodawcy/Prezydent
Miasta Legnicy


W N I O S E K
o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie art.70b z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.)

Pracodawca:
imię i nazwisko/ nazwa zakładu …………………………………………………
…………………………………………………………………............................
adres siedziby …………………………………………………tel………………
Rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności:
……………………………………………………………………………………
Pracownik młodociany:
imię i nazwisko………………………………………………………………….
data i miejsce urodzenia………………………………………………………..
adres……………………………………………………………………………..
zawód………………………………………………………………………….

Forma kształcenia:
nauka zawodu: okres kształcenia - 24 miesiące /36 miesięcy*
przyuczenie do wykonywania określonej pracy: okres kształcenia –
3 miesiące / 6 miesięcy/ ………. miesięcy*

Okres szkolenia pracownika młodocianego u pracodawcy
……………………………………………………………………………………
(data od - do)
to jest ……………………… pełnych miesięcy do ukończenia nauki zawodu.

Do wniosku załączam:
1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3. dyplom/świadectwo/zaświadczenie* potwierdzające ukończenie nauki zawodu/przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
4. numer REGON,
5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


…………………. ……………………………………….
(data) ( podpis pracodawcy)

Metadane

Data publikacji : 17.01.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL