Ostatnia aktualizacja strony: 26.11.2020, 14:07

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na 3 stanowiska podinspektorów ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na 3 stanowiska podinspektorów ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

1/ wymogi określone w art. 3 ustaw ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na 3 stanowiska podinspektorów ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami),
2/ wykształcenie średnie,
3/ 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym potwierdzony dokumentami 2-letni staż pracy na stanowisku kasjera,
4/ dobra znajomość przepisów w zakresie gospodarki kasowej,
5/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie potwierdzona zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego,
6/ umiejętność obsługi komputera.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1) pełny życiorys zawodowy,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
5) zaświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (informacja z Krajowego Rejestru Karnego),
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym:
1/ prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Miasta:
- przyjmowanie wpłat należnych Gminie Legnica,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
2/ sporządzanie raportów kasowych,
3/ bieżąca współpraca z bankiem obsługującym Gminę Legnica,
4/ zabezpieczenie i przechowywanie gotówki oraz innych walorów wartościowych w kasie.


Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym" do dnia 23 stycznia 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 10.01.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL