Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych

OKS.524.1.2013.XX

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013". Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych w zakresie: I. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - wydawnictwa tematycznie związane z Legnicą - kwota do 15.000 złotych II. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych - popularyzacja kultury i upowszechnianie tradycji mniejszości narodowych i etnicznych - kwota do 20.000 złotych III. Działalności na rzecz promocji tradycji narodowych - popularyzacja dawnych zwyczajów i tradycji narodowych - kwota do 3.000 złotych IV. Działań związanych z 20. rocznicą wyjścia wojsk radzieckich z Legnicy - organizacja wydarzeń, eventów, koncertów - kwota do 3.000 złotych V. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. VI. Zadanie winno być zrealizowane w 2013 r., a że szczegółowy termin jego realizacji określony zostanie w umowie. VII. 1. Oferty na realizację zadania należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Legnicy, pok. 208 do 4 kwietnia 2013 r. do godz. 15.30. 2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25). 3. Do oferty należy dołączyć: - kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, - aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu oraz organy uprawnione do rejestracji, - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, - oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego, posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadania publicznego. VIII. 1. Wyboru najlepszych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy. 2. Przy ocenie ofert komisja stosować będzie treść art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz następujące kryteria szczegółowe oceny ofert: 1/ zawartość merytoryczna oferty: a) nowatorstwo projektu, b) powiązania ze strategią rozwoju kultury, c) przewidywany krąg odbiorców, d) wpływ na promocje miasta. 2/ ekonomiczność: a) wkład własny, b) stosunek dotacji do wkładu własnego, c) środki sponsorskie, d) inne źródła finansowania. 3/ potencjał realizacyjny: a) doświadczenie w realizacji podobnych zadań, b) posiadane zasoby kadrowe, c) posiadane zasoby rzeczowe. Poszczególne kryteria oceniane będą w skali 0 - 5 punktów. 3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Prezydent Miasta Legnicy. Dla decyzji tej nie stosuje się trybu odwołania. Decyzja zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.legnica.eu. 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi. 5. Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności. IX. Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań tego samego rodzaju w 2012 roku wyniosły 41.000 złotych. Legnica, dnia 11 marca 2013 r.

Metadane

Data wytworzenia : 13.03.2013
Data publikacji : 13.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Sikorski Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL