Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. kontroli podatkowej ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. kontroli podatkowej w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale FinansowymPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert
na stanowisko inspektora ds. kontroli podatkowej w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne lub prawnicze,
3/ posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe w służbach kontroli,
4/ posiadać bardzo dobrą znajomość ordynacji podatkowej,
5/ posiadać co najmniej 2-letni staż zawodowy.


Wymagania pożądane:
1/ komunikatywność,
2/ umiejętność pracy z ludźmi.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa
pracy
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. kontroli podatkowej w Wydziale Finansowym:
1/ dokonywanie kontroli w terenie w zakresie zgodności danych zgłoszonych i zadeklarowanych do opodatkowania,
2/ przeprowadzanie czynności w zakresie oględzin miejsca zamieszkania podatnika lub miejsca wykonywania działalności objętej opodatkowaniem,
3/ przeprowadzanie czynności kontrolnych w związku z udzielaniem zwolnień z podatku od nieruchomości,
4/ sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych.


Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. kontroli podatkowej w Wydziale Finansowym" do dnia 28 lutego 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 15.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL