Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr ...

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr i KontroliPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami),
2/ wykształcenie wyższe techniczne (informatyka lub pokrewne),
3/ znajomość na poziomie administratora desktopowych systemów operacyjnych MS Windows wszystkich wersji oraz aplikacji MS Office,
4/ znajomość prawa oraz założeń strategicznych w obszarze „teleinformatyka w administracji”,
5/ znajomość realizowanych wspólnie z administracją rządową projektów z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego,
6/ znajomość standardów i tendencji w obszarze,
7/ znajomość języka angielskiego (bierna).

Wymagania pożądane:
1/ zdolność szybkiego i ciągłego uczenia się (programów, technologii, przepisów prawa),
2/ znajomość sprzętu komputerowego w tym peryferii,
3/ kreatywność,
4/ komunikatywność,
5/ zdolności interpersonalne,
6/ umiejętność pracy w zespole,
7/ dobra organizacja pracy,
8/ dyspozycyjność.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli:
1/ prowadzenie i aktualizacja rejestrów i ewidencji prowadzonych przez referat informatyki
Urzędu Miasta Legnicy w zakresie zadań powierzonych,
2/ modernizacja, wdrażanie nowych technologii mających na celu usprawnienie działania
istniejących rozwiązań w zakresie zadań powierzonych,
3/ nadzór administratora nad eksploatacją rządowych systemów w Urzędzie Miasta Legnicy,
4/ analiza i wybór rozwiązań dla nowych projektów w zakresie zadań powierzonych,
5/ administrowanie sprzętem komputerowym pracującym w środowisku MS Windows
(konfiguracja w tym peryferia, zastosowania i bieżąca eksploatacja),
6/ projektowanie budżetu dla zadań powierzonych.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli " do dnia 4 marca 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 21.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL