Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku 2008:

OS.VIII.4120/15/08

Prezydent Legnicy na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873) i uchwały nr XVII / 153 / 07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008- ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku 2008: I Gry zespołowe, kwota dofinansowania do 169.000 PLN: 1)Zadanie: Udział w rozgrywkach dolnośląskiej ligi juniorów, juniorów młodszych oraz trampkarzy w piłce nożnej, 2)Zadanie: Udział w rozgrywkach dolnośląskiej ligi juniorów oraz młodzików w piłce ręcznej 3)Zadanie: Udział w rozgrywkach dolnośląskiej ligi juniorów młodszych oraz chłopców w piłce ręcznej 4)Zadanie: Udział w rozgrywkach dolnośląskiej ligi juniorów oraz młodzików w piłce siatkowej 5)Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną w rejonie dzielnicy „Zakaczawie” 6)Zadanie: Udział w rozgrywkach dolnośląskiej ligi juniorów w piłce nożnej- dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rejonu Tarninowa. II Rywalizacja szkół w zawodach Szkolnego Związku Sportowego, kwota dofinansowania do 10.000 PLN: Zadanie: Udział reprezentacji legnickich szkół w zawodach Szkolnego Związku Sportowego realizowanych poza terenem Gminy Legnica oraz organizacja biegów przełajowych i zawodów siatkarskich w ramach rozgrywek szkolnych. III Sporty indywidualne, kwota dofinansowania do 21.000 PLN: 1)Zadanie: Udział w zawodach szczebla krajowego, ponadregionalnego i regionalnego taekwon-do, 2)Zadanie: Udział w zawodach szczebla krajowego, ponadregionalnego i regionalnego łucznictwo, 3)Zadanie: Udział w zawodach szczebla krajowego, ponadregionalnego i regionalnego pływanie sportowe, 4)Zadanie: Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania oraz grup naboru do dyscypliny 5)Zadanie: Udział w zawodach szczebla krajowego, ponadregionalnego i regionalnego kolarstwo górskie, Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873).Termin realizacji zadania lipiec-grudzień 2008 roku. Kwota dofinansowania do 7.000 zł. Szczegóły dotyczące konkursu tj.– treść zadania, forma realizacji zadań publicznych , wielkość środków finansowych założonych na jego realizację , cel i rodzaj zada , wymogi formalne, warunki składania ofert, kryteria oceny ofert, terminy oraz wzór oferty – znajdują się: - w Biuletynie Informacji Publicznej, - na stronie internetowej www.legnica.eu , - na tablicy ogłoszeń przy Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy ,Plac Słowiański 7, I piętro. Termin składania ofert do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Oferty należy składać (wraz z załącznikami) w zamkniętych kopertach z nazwą zadania oraz nazwą organizacji w sekretariacie Wydziału Oświaty i Sportu, I piętro, Plac Słowiański Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 dni od dnia zakończenia składania ofert. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 30.12.2005r. Nr 264, poz. 2207). Kontakt: Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, tel. 076-721-22-30.

Metadane

Data wytworzenia : 02.07.2008
Data publikacji : 02.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka - zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL