Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Wydzial ...

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Wydziale Gospodarki NieruchomościamiPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Legnicy

Konkurs dotyczy zatrudnienia wyłącznie na czas określony do dnia 12 października 2007 roku.

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
3/ posiadać co najmniej dwuletni staż pracy w administracji samorządowej,
4/ posiadać znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu cywilnego.

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
2/ komunikatywność,
3/ umiejętność pracy z ludźmi.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ kopie świadectw pracy,
6/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7/ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami:
1/ przyjmowanie i rozpatrywanie ofert najemców w sprawie nabycia na własność domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielookalowych oraz nieruchomości niemieszkalnych,
2/ przygotowywanie projektów postanowień Prezydenta Miasta w/s przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości wraz z wykazami określającymi warunki ich zbycia ,
3/ prowadzenie rokowań z najemcami lokali oraz przygotowywanie protokołów uzgodnień określających ich zbycie,
4/ przygotowywanie wniosków o zawarcie umów notarialnych i aneksów do umów notarialnych.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami " do dnia 15 maja 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 27.04.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL