Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

PROJEKT - Wieloletni program współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2014.

Projekt Załącznik do uchwały… Rady Miejskiej Legnicy z dnia …. Wieloletni program współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2014. Wstęp. Uwzględniając obowiązujące zasady ustawowe oraz dotychczasowe dokonania i zdobyte doświadczenia Gmina Legnica może prowadzić współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w następujących sferze zadań publicznych ustalonych art. 4 ust.1 ustawy. Spośród nich zostały zapisane w rozdziale VII „Wieloletniego programu…” te priorytetowe obszary, które Gmina Legnica zamierza w latach 2011- 2014 wspierać finansowo i przeznaczy na to środki przewidziane w rocznym budżecie. I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawą programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873). 2. Ilekroć w programie jest mowa o: - ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., późn. zm. Dz.U.04.64.593, Dz.U.04.116.1203, Dz.U.04.210.2135 z 2004 r.; Dz.U.05.155.1298, Dz.U.05.169.1420, z 2005 r.; Dz.U.05.175.1462, Dz.U.05.249.2104, Dz.U.06.94.651 z 2006 r.); - Gminie Legnica - rozumie się przez to organy samorządu legnickiego; - Prezydencie Miasta – rozumie się przez to urzędującego Prezydenta Miasta Legnicy - Urzędzie Miasta - rozumie się przez to Urząd Miasta Legnicy; - podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy; - Radzie - rozumie się przez to Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy - dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust.2 pkt 1)b ustawy z 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami); - konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w art. 13 ustawy; - programie - rozumie się przez to „Wieloletni program współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011- 2014 ”. II. Cele programu. Celem programu jest tworzenie warunków dla rozwoju obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym poprzez: a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, b) pobudzanie aktywności obywatelskiej ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe, c) współpracę oraz integrację podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez Gminę Legnica i organizacje pozarządowe, d) zwiększenie udziału sektora obywatelskiego w kreowaniu polityki społecznej w mieście. III. Przedmiot i zasady współpracy. 1. Przedmiotem współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest: a) realizacja zadań gminy określonych w ustawach i strategii rozwoju miasta, b) określanie potrzeb społecznych i w miarę możliwości ich zaspokajanie. 2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. IV. Podmioty programu współpracy. Podmiotami współpracy są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Legnicy lub na rzecz jej mieszkańców, bez względu na siedzibę. V. Formy współpracy. Gmina Legnica realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: 1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu, 3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego; 5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 7) pomocy informacyjno-konsultacyjnej oraz wspierania, w miarę możliwości także przez dofinansowanie podmiotów, które najefektywniej pozyskują w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, 8) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach mienia stanowiącego majątek gminy oraz udostępnienia lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 9) organizacji konferencji, spotkań roboczych i szkoleń, 10) promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 11) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, 12) współudziału w organizowaniu i propagowaniu idei ogólnopolskich kampanii realizowanych w mieście. VI. Tworzenie i realizacja Programu. 1. Projekt programu współpracy przygotowuje merytorycznie wydział wskazany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Legnicy. 2. Projekt programu współpracy po akceptacji Prezydenta Miasta przekazywany jest do konsultacji społecznej. 3. Konsultacje społeczne programu współpracy polegają w szczególności na : - zamieszczeniu projektu na stronie internetowej miasta, w BIP urzędu miasta i na tablicy ogłoszeń - organizacji spotkań „branżowych” z organizacjami pozarządowymi przez wydziały organizujące otwarte konkursy ofert, - dyskusji nad uwagami do projektu na dorocznej konferencji legnickich organizacji pozarządowych. Wyniki konsultacji Prezydent Miasta przedstawia, wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu, Radzie Miejskiej 4. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach. 5. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert odbywa się na zasadach określonych ustawą. Ogłoszenie zawiera zasady działania komisji konkursowych, w szczególności kryteria oceny składanych ofert. 6. Prezydent Miasta na wniosek merytorycznego wydziału powołuje w drodze postanowienia komisję konkursową, która ocenia złożone oferty. 7. Do składu komisji konkursowej wchodzi przedstawiciel Rady lub osoba przez nią rekomendowana. Wszyscy członkowie komisji zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie są członkami organizacji, które uczestniczą w konkursie będącym przedmiotem pracy komisji. 8. Komisja w swej pracy sporządza protokół i przedstawia Prezydentowi Miasta propozycje rozstrzygnięcia konkursu. Ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje Prezydent Miasta. 9. Na realizację programu Gmina Legnica przeznaczy rocznie nie mniej niż 1500 000 zł. 10. Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2010 roku i kwot dotacji przyznanych na te zadania, będzie przedstawiony w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu miasta. VII. Priorytety współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011-2014. W celu rozwoju współpracy i wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w latach 2011-2014 Gmina Legnica będzie zlecać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. W szczególności dotyczy to następujących dziedzin : 1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez: a) organizację obchodów świąt państwowych oraz rocznic upamiętniających wydarzenia historyczne, b) organizację festynów i spotkań międzyśrodowiskowych służących wzmacnianiu tożsamości mieszkańców Legnicy, 2. Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez : a) pomoc społeczną realizowaną głównie w formie: - wspierania działalności podmiotów prowadzących stołówki charytatywne oraz dożywianie ubogich i bezdomnych, - działań na rzecz osób zagrożonych bezdomnością lub bezdomnych, - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej, - opieki nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo realizowanej przez niepubliczne placówki opiekuńczo – wychowawcze, - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy b) przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez : - wdrażanie programów profilaktyczno – wychowawczych w szkołach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych i wsparcia dziennego, - dofinansowanie różnorodnych form profilaktyki uzależnień podczas wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, - organizacji festynów, pikników i innych imprez promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży, - zapewnienie opieki terapeutycznej oraz prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin, - prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych socjoterapeutycznych. 3. Ochrona i promocja zdrowia poprzez : a) zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej legniczan, b) działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, adresowane do całej społeczności legnickiej a w szczególności do dzieci i młodzieży oraz osób starszych, c) organizację festynów, pikników i innych imprez promujących zdrowy styl życia. 4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez : a) wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do szeroko rozumianej rehabilitacji, b) współprace z jednostkami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej, c) integrację i zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu miasta. d) organizowanie okolicznościowych spotkań osób niepełnosprawnych w ramach organizacji grup środowiskowego wsparcia, e) propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych, f) wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury, edukacji, sportu, turystyki i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych, 5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez : a) udział uczniów legnickich szkół w regionalnych i ogólnokrajowych olimpiadach i konkursach, b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie organizacji zajęć pozalekcyjnych, c) realizację programów profilaktyczno-wychowawczych i edukacyjnych w szkołach, placówkach opiekuńczo - wychowawczych i placówkach dziennego wsparcia, d) opiekę pedagogiczną nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo, wyrównywanie braków w nauce i opieka wychowawcza, e) działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz osób starszych f) wspieranie inicjatyw studentów i kadry legnickich wyższych uczelni zmierzających do tworzenia środowiska akademickiego w Legnicy. 6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez : a) organizację imprez kultywujących dawne zwyczaje i tradycje miasta i regionu, b) wspieranie działalności koncertowej prezentującej różnorodne formy i gatunki muzyki, c) wspieranie działań promujących kulturę innych państw i narodów, d) promowanie nowoczesnych form przekazu artystycznego, e) wspieranie działalności wydawniczej tematycznie związanej z Legnicą, f) popularyzację wiedzy o literaturze, g) wspieranie lokalnych badań naukowych, h) wspieranie działań oraz inicjatyw prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny. 7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych poprzez : a) popularyzację kultury i upowszechnianie tradycji mniejszości narodowych i etnicznych, b) koncerty, spotkania, festyny, konferencje, wystawy. 8. Krajoznawstwo, turystyka i rekreacja oraz wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez : a) organizację imprez turystyczno-rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, b) koordynację i wspomaganie organizacji rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży, c) powierzanie do realizacji a także wspieranie zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanych w czasie wolnym od nauki. 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez dofinansowanie : a) realizacji całorocznego szkolenia sportowego utalentowanych dzieci i młodzieży, w sportach indywidualnych oraz zespołowych, b) organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, c) organizacji rozgrywek międzyszkolnych na wszystkich szczeblach współzawodnictwa, d) zadań związanych ze sportem szkolnym, e) organizacji i prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w zawodach i dyscyplinach sportowych nie ujętych w dotychczasowych zadaniach, a posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Legnicy, f) utrzymanie miejskiej bazy sportowej, w tym szczególnie miejskich stadionów i boisk sportowych, g) zadań związanych z promocją Legnicy poprzez kulturę fizyczną i sport, h) zadań związanych z rozwojem sportu kwalifikowanego. 10. Edukacja proekologiczna w formach imprez i przedsięwzięć przybliżających idee ochrony środowiska oraz problemy funkcjonowania człowieka w jego przyrodniczym otoczeniu. 11. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów poprzez edukację i pomoc merytoryczną. 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez współorganizację szkoleń, warsztatów, treningów, przygotowujących do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla absolwentów szkół średnich, wyższych uczelni, bezrobotnych. VIII. Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł. 1. Gmina Legnica będzie wspierać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet miasta źródeł finansowania. Dotyczyć to będzie szczególnie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. 2. Pomoc Gminy Legnica obejmować będzie: a) informowanie o źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji, b) opiniowanie wniosków o granty i dotacje ze źródeł zewnętrznych, c) dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych miasta, na zasadach określonych w rozdz. VI, d) organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje, e) organizację konsultacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wg zgłaszanych przez nie potrzeb. IX. Udział organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu. 1. Urząd Miasta raz w roku zorganizuje konferencję dla legnickich organizacji pozarządowych, której zasadniczym celem będzie analiza realizacji wieloletniego programu współpracy, wybory przedstawicieli do Rady oraz ocena konsultacji i opiniowania projektów uchwał w tym projektu Programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2. Rada, powołana przez przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Legnicy, służyć będzie m.in.: a) konsultacjom i kontaktom w zakresie działań bieżących, b) diagnozowaniu problemów i potrzeb społecznych, c) opiniowaniu projektów aktów prawa lokalnego i inicjatyw gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej zainteresowanych podmiotów. d) tworzeniu dokumentacji konkursowej oraz ocenie ofert w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym. 3. Konsultowanie i opiniowanie projektów prawa lokalnego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej zainteresowanych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego odbywać się będzie w formach określonych odrębną uchwałą. 4. Bieżący kontakt i wzajemne informowanie o planowanych kierunkach oraz realizowanych formach współpracy z organizacjami pozarządowymi polegać będzie na wymianie pisemnych informacji miedzy merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta a Radą. Także w tym celu wykorzystywana będzie oficjalna strona internetowa miasta w części poświęconej i udostępnionej organizacjom pozarządowym (np. zamieszczanie ogłoszeń i wyników konkursów oraz innych komunikatów i materiałów ). 5. Monitorowanie i ocena efektywności realizacji programu odbywać się będzie poprzez : a. przedkładanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z realizacji zadań oraz przebiegu współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, b) omawianie i analizę w/w sprawozdań na wspólnych roboczych spotkaniach z członkami Rady. a. prowadzenie i analizę w merytorycznych wydziałach bieżącej korespondencji i dokumentacji urzędowej dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi, b. udział przedstawicieli gminy w zebraniach statutowych organów organizacji pozarządowych, na ich zaproszenie. X. Lokale i budynki. Podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, nie dysponującym własnym lokalem, Gmina Legnica umożliwi bezpłatne korzystanie (na potrzeby zebrań lub spotkań) z lokalu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana 17 (Klub Nauczyciela), po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownictwem placówki. XI. Promocja działalności organizacji w mediach. 1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zamieszczać informacje dotyczące ich statutowej działalności w codziennym serwisie informacyjnym Urzędu Miasta „Wieści z Legnickiego Ratusza” oraz na stronie internetowej miasta w trybie przyjętym w Biurze Prezydenta. 2. Prezydent Miasta, na wniosek Rady, wydziału Urzędu Miasta lub innej jednostki organizacyjnej Gminy współpracującej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, może wyróżniać oraz nagradzać te podmioty za ich szczególne osiągnięcia w pracy lub w działalności na rzecz Legnicy i jej mieszkańców. XII. Ocena realizacji programu. 1. Z realizacji rocznego programu współpracy, a szczególności zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego sporządzane zostanie sprawozdanie wg ujednoliconego wzoru dla wszystkich jednostek Gminy i wydziałów Urzędu Miasta uczestniczących we współpracy, które otrzymuje Rada Miejska oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 2. Przedsięwzięcia i działania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w latach 2011- 2014 poddane zostaną ocenie w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 1. Podstawę dla dokonania takiej oceny stanowić będą, w głównej mierze, następujące dane : a) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne objętych rocznym programem współpracy, b) sprawność w organizacji wolontariatu uczestniczącego przy realizacji imprez i przedsięwzięć, c) wysokość środków otrzymanych i wykorzystanych z budżetu miasta, d) wysokość środków spoza budżetu miasta otrzymanych i wykorzystanych przez organizacje, e) sposób i poziom obsługi administracyjnej funkcjonowania podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

Metadane

Data wytworzenia : 14.09.2010
Data publikacji : 14.09.2010
Data modyfikacji : 14.09.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Balawender
Osoba udostępniająca informację:
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL