Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie zmieniające z dnia 31 marca 2014 r. dotyczące otwartego konkursu ofert z dnia 4 marca 2014 r. - Ogłoszenia zwykłe - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2019, 13:21

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie zmieniające z dnia 31 marca 2014 r. dotyczące otwartego konkursu ofert z dnia 4 marca 2014 r.

OKS. 524.2.6.2014

OKS. 524.2.6.2014 Ogłoszenie zmieniające z dnia 31 marca 2014 r. dotyczące otwartego konkursu ofert z dnia 4 marca 2014 r. na realizację zadania: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy , ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”. Zawiadamiam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”. termin składania ofert określony na 31.03.2014 roku zostaje wydłużony do dnia 23 kwietnia 2014 roku. W związku z tym zapis dotyczący terminu składania ofert otrzymuje brzmienie: „Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania oraz oferenta, w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Legnicy, ul. Plac Słowiański 8,59-220 Legnica, w terminie do 23.04.2014 roku (liczy się data wpływu do kancelarii).”. Pozostałe terminy nie uległy zmianie. Legnica, 31 marca 2014 r.

Metadane

Data wytworzenia : 31.03.2014
Data publikacji : 31.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka
Osoba udostępniająca informację:
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL