Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań w zakresie ...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportuOGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Legnicy
o otwartym konkursie ofert

na realizację zadań w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873) i uchwały nr XIX/184/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2004r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004r. Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
- wspieranie działalności klubów sportowych w sferze szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
- organizację imprez sportowych, szczególnie o znaczeniu ponadregionalnym, posiadających walory edukacyjne i integracyjne.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz analizy potrzeb i możliwości współpracy, określa się następujące zadania:

Zadanie 1. Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych (SI) wraz z organizacją rozgrywek, turniejów w tych dyscyplinach sportu - preferencje otrzymują uczestnicy Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego
- 67.700 zł

Zadanie 2. Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych (ZGS) wraz z organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego oraz podmioty reprezentujące piłkę ręczną, piłkę siatkową i piłkę nożną, które to dyscypliny uznane zostały w Legnicy za priorytetowe
- 97.488 zł

Zadanie 3. Organizacja cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym -(turnieje, mityngi itp.)
- 54.160 zł

Zadanie 4. Prowadzenie rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada, )
- 16.248 zł

Zadanie 5. Organizacja i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w organizacjach i dyscyplinach sportowych nieujętych w dotychczasowych zadaniach a posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla Miasta Legnicy
- 35.204 zł

Zadanie 6. Koordynacja i wspomaganie pracy krajoznawczej i turystycznej w szkołach (organizacja rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej itp.)
– 20. 000 zł.1. Dotacja przyznawana jest po rozpatrzeniu:
a) możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
2. Na realizację zadań od 1 do 6 przeznacza się kwotę 290.800 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset zł).
3. Termin realizacji zadania ustalony jest na okres od 02.06.2004r. do 31.12.2004r.
4. Komisja przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji, weźmie przede wszystkim pod uwagę następujące kryteria:
a) organizacja bierze udział w realizacji Programu Szkolenia i Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, w którym zawiera się Ogólnopolski System Sportu Młodzieżowego zgodnie z ustawą z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) i rozporządzeniem z dnia 17.10.2001 roku Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1416),
b) uczestnicy szkolenia reprezentują wysoki poziom sportowy i swoimi działaniami promują Miasto Legnicę,
c) organizacja zapewnia wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,
d) organizacja dysponuje bazą w zakresie obiektów i sprzętu, odpowiadającą standardom szkolenia sportowego danej dyscypliny i wymogom widowiska sportowego,
e) istnieje możliwość kontynuacji szkolenia na etapie sportu wyczynowego w grupach seniorskich w Legnicy,
f) szkolenie dotyczy dyscypliny sportowej zawierającej się w gronie dyscyplin olimpijskich i ma tradycje w mieście,
g) szkolenie ma charakter ciągły i odbywa się regularnie w ciągu całego roku szkolnego, również w czasie ferii i wakacji,
h) uczestnicy szkolenia i zawodów posiadają licencje wydawane przez polskie związki sportowe,
i) organizacja posiada własne środki finansowe - niepochodzące z innych form finansowania przez UM Legnica np. zajęcia SKS, godziny ponadwymiarowe w szkołach itp.,
j) organizacja korzysta z wolontariatu w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
k) organizacja posiada doświadczenie w realizacji tego typu zadań na rynku lokalnym, oraz dysponuje rozeznaniem co do specyfiki lokalnych potrzeb,
l) organizacja spełnia wymogi formalne konkursu zawarte we wniosku.
5. Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności.
6. Oferty należy składać odrębnie na każde z zadań.
7. Oferty zapieczętowane złożyć należy w Urzędzie Miasta Legnica, pokój 208, II piętro w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
8. W ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta a także na stronach portalu internetowego Urzędu Miasta zostanie ogłoszona lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji.
9. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację i o wysokości dotacji, podejmuje Prezydent Miasta w ciągu 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
10. Realizując zlecane przez Miasto Legnicę zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do:
- pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta, wyznaczonego do kontroli merytorycznej i finansowej o organizacji imprez odbywających się w ramach „zadania”,
- informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizowanego „zadania” z budżetu Miasta Legnicy,
- promowania Miasta Legnicy podczas imprez i zawodów poprzez umieszczanie logo na strojach, ogłoszeniach i plakatach.
11. Od 1.01.2004 r. do 1.06.2004 na realizację tego typu zadań przeznaczono 223.650 zł.
12. W roku 2003 na realizację zadań 1 - 6 przeznaczono 520.000 zł.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891).

Metadane

Data publikacji : 26.05.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL