Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Wydzial ...

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Wydziale Gospodarki NieruchomościamiPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami),
2/ wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
3/ co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe.

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
2/ komunikatywność,
3/ umiejętność pracy w zespole.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ pełny życiorys zawodowy,
2/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
4/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
5/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
6/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami:
1/ przyjmowanie i rozpatrywanie ofert najemców w sprawie nabycia na własność domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz nieruchomości niemieszkalnych,
2/ przygotowywanie projektów postanowień Prezydenta Miasta w/s przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości wraz z wykazami określającymi warunki ich zbycia,
3/ prowadzenie rokowań z najemcami lokali oraz przygotowywanie protokołów uzgodnień określających ich zbycie,
4/ przygotowywanie wniosków o zawarcie umów notarialnych i aneksów do umów notarialnych,
5/ kontrolowanie wpisów w księgach wieczystych dotyczących ustanowienia hipoteki,
6/ przyjmowanie i weryfikacja operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami " do dnia 31 stycznia 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 11.01.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL