Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym u konkursie ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych w 2014 roku.

OKS.524.2.1.2014

OKS.524.2.1.2014 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/400/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014". Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych w zakresie: I. Organizacji wydarzeń kultywujących dawne zwyczaje i tradycje miasta, regionu oraz kraju - kwota do 5.000,00 złotych II. Wspierania działań promujących kultury oraz tradycje innych państw i narodów, w tym mniejszości narodowych i etnicznych - kwota do 20.000,00 złotych III. Działalności wydawniczej tematycznie związanej z Legnicą - kwota do 15.000,00 zł IV. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. V. Zadanie winno być zrealizowane w 2014 r., a że szczegółowy termin jego realizacji określony zostanie w umowie. VI. 1. Oferty na realizację zadania należy złożyć w opisanej (nazwa oferenta oraz zadania), zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Legnicy, pok. 208 (II p.) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica do 24 kwietnia 2014 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do kancelarii). 2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25). Oferty na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 3. Do oferty należy dołączyć: - kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, - aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu, - oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadania publicznego. 4. Do oferty można dołączyć rekomendacje oraz inne załączniki, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty. VII. 1. Wyboru najlepszych ofert dokona w terminie do 30 dni od zakończenia naboru wniosków komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy. 2. Przy ocenie ofert komisja stosować będzie art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz następujące kryteria szczegółowe oceny ofert: 1/ zawartość merytoryczna oferty: a) oryginalność projektu, b) przewidywany krąg odbiorców, c) wkład projektu w promowanie różnorodności kulturowej Legnicy oraz atrakcyjne dla odbiorcy propagowanie wiedzy historycznej o mieście i regionie, 2/ ekonomiczność: a) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego, b) stosunek dotacji do wkładu własnego, c) inne źródła finansowania. 3/ potencjał realizacyjny: a) doświadczenie w realizacji podobnych zadań, b) posiadane zasoby kadrowe, w tym wkład wolontariuszy, c) posiadane zasoby rzeczowe. Poszczególne kryteria oceniane będą w skali 0 - 5 punktów. Oferta musi uzyskać przynajmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. 3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Prezydent Miasta Legnicy. Dla decyzji tej nie stosuje się trybu odwołania. Decyzja zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.legnica.eu. 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Oferty wraz z dokumentami nie są zwracane oferentowi. 5. Organizacja bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację zadań przyjętych w ramach przedmiotu konkursu oraz za wszystkie skutki cywilnoprawne powstałe w następstwie tej działalności. 6. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta jest wyznaczony do sprawowania kontroli merytorycznej na realizacją zadań będących przedmiotem tego konkursu. VIII. Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań tego samego rodzaju w 2013 roku wyniosły 41.000 złotych. Legnica, dnia 31 marca 2014 r.

Metadane

Data wytworzenia : 02.04.2014
Data publikacji : 02.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Sikorski Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL