Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

poznańska

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul.Poznańskiej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości.Nr księgi wieczyst ...Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul.Poznańskiej.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości.Nr księgi wieczystej Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Powierzchnia działki Cena nieruchomości Klasyfikacja użytków
Legnicaul. PoznańskaKw Nr 41326 obręb Pawice działka nr 106 5,8917 ha 3.030.000,00 zł Rola IIIb - 1,0975 haRola IVa - 2,5112 haŁąka III - 2,2830 ha

Przeznaczenie nieruchomości : zabudowa na cele produkcyjne. Nieruchomość wolna od obciążeń.
Uwaga:
Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska wymagane jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ ksero dowodu wpłaty wadium.

Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości 300.000,00 zł nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu (tj. do 22.03.2004 r.) na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109
Oferty z dopiskiem dot. "ul.Poznańska" należy składać w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 22.03.2004 r. do godz. 900.
Otwarcie przetargu odbędzie się 25.03.2004 r. o godz. 9 00 w siedzibie organizatora.
Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność ( Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543). Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-300 oraz warunków przetargu tel.72-12-310. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Data wywieszenia: 2004 - 03 - 03

Legnica, 2004.01.


GN/VI/342/ /04
Gazeta Wrocławska
POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
oddział Prasa Wrocławska
50-010 Wrocław, Podwale 62


Gmina Legnica zleca jednorazowe umieszczenie w Waszej gazecie ogłoszenia dotyczącego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Sudeckiej (dz.nr 19/17).

Należność za ogłoszenie ustalono w kwocie (brutto), która zostanie uregulowana z naszego konta PEKAO S.A I O/Legnica 84124014731111000025212024 w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku ( dz.700, rozdz.70005, § 4300).

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT i upoważniamy Was do wystawienia i przesłania faktury bez naszego podpisu.
Nr NIP-u 691-00-11-742.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Wydział Finansowy
3. GN

Metadane

Data publikacji : 08.04.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL