Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na 2 stanowiska referentów ds. realizacji programów stypendialnych realizowanych ...

Konkurs ofert na 2 stanowiska referentów ds. realizacji programów stypendialnych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Oświaty i SportuPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na 2 stanowiska referentów ds. realizacji programów stypendialnych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Oświaty i Sportu
w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne,
3/ posiadać co najmniej 2-letni staż pracy, w tym 1 rok przy realizacji programów unijnych,
4/ posiadać dobrą umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (WORD, EXCEL),
Wymagania pożądane:
1/ posiadać umiejętność pracy w zespole.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć następujące dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku referenta ds. realizacji programów stypendialnych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Oświaty i Sportu:
1/ opracowywanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu,
2/ analizowanie, weryfikacja i akceptacja wniosków o przyznanie stypendiów uczniom szkół legnickich,
3/ przygotowywanie analiz, planów, sprawozdań, projektów uchwał związanych z realizacją programów stypendialnych,
4/ ewidencjonowanie dokumentacji związanej z realizacją zadań,
5/ rozliczanie otrzymanych środków na realizację zadania,
6/ nadzór i kontrola zadania i rozliczeń finansowych w placówkach zaangażowanych w realizację programu unijnego,
7/ ścisła współpraca z Jednostką Wdrażającą programy i innymi instytucjami współdziałającymi.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko referenta ds. realizacji programów stypendialnych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Oświaty i Sportu " do dnia 31 października 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 17.10.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL