Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LEGNICY przy ul. WROCŁAWSKIEJ 211 59 – 220 LEGNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA DS. PŁACOWYCH I FINANSOWYCH

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LEGNICY przy ul. WROCŁAWSKIEJ 211 59 – 220 LEGNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA DS. PŁACOWYCH I FINANSOWYCH 1. Kandydat przystępujący do konkursu musi spełniać kryteria formalne: Wymagania konieczne: a) wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 / 223 / 1458 z późniejszymi zmianami), - posiadać obywatelstwo polskie, - pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełniz praw publicznych, - posiadać wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne, - posiadać co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku, - nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, b) cieszyć się nieposzlakowaną opinią, c) podstawowa znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy finansach publicznych, d) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych, e) znajomość przepisów podatkowych, f) znajomość przepisów płacowych, g) znajomość przepisów ZUS, h) znajomość przepisów wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela, i) znajomość przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, j) znajomość obsługi programów komputerowych : Płace Optivum (Vulcan), Płatnik ZUS, k) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office. Wymagania dodatkowe: a) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, b) samodzielność, dokładność i terminowość wykonywania zadań, c) dobra organizacja pracy, d) umiejętność pracy w zespole, e) dyspozycyjność. 2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć: a) list motywacyjny, b) pełny życiorys zawodowy, c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, d) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, e) kserokopię dowodu osobistego, f) oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, h) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego), i) oświadczenie o stanie zdrowia o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na ww. stanowisku. 3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku: a) zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników, b) sporządzanie comiesięcznych list płac do wypłaty wraz z dodatkami, świadczeniami oraz potrąceniami dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych w programie Płace Optivum i zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) dokonywanie zmian po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie: wysokości wynagrodzeń, wypłat jednorazowych, naliczania potrąceń, zasiłków płatnych z ZUS, d) naliczanie w ustalonym terminie nagrody rocznej, świadczeń urlopowych dla nauczycieli i innych, e) przygotowywanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników, f) sporządzanie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, g) naliczanie i prowadzenie ewidencji wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS, h) comiesięczne rozliczanie z ZUS-em naliczonych składek, i) naliczanie zaliczki na podatek dochodowy i prowadzenie pełnej dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy, j) sporządzanie PIT-ów, k) przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia, płac oraz informacji dotyczących spraw pracowniczych, l) prowadzenie ewidencji analitycznej do kont rozrachunkowych: rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rozrachunki z pracownikami, rozrachunki z budżetem, rozrachunki publiczno-prawne oraz zobowiązania wobec ZUS, m) wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki 4. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Oferty konkursowe należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego , 59 – 220 Legnica, ul. Wrocławska 211 lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PŁACOWYCH I FINANSOWYCH” w terminie do dnia 02 lipca 2010 r. do godz. 15.00. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy oraz opublikowana w BIP. OGŁOSZENIE Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy , ul. Wrocławska 211. W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. płacowych i finansowych, komisja w dniu 06 lipca 2010 r. wytypowała Edytę Jarosz do zatrudnienia na ww. stanowisku

Metadane

Data wytworzenia : 17.06.2010
Data publikacji : 17.06.2010
Data modyfikacji : 08.07.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL