Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

ul. ks. Piuotra Ściegiennego 21

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości budynkowej wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste położonej w Legnicy przy ul. ks. Piotra Ściegiennego.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adre ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości budynkowej wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste położonej w Legnicy przy ul. ks. Piotra Ściegiennego.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej. Oznaczenie w ewid. gruntów Powierzchnia użytkowa i pom. przynależ. Cena gruntu budynkułączna Wysokość opłat za grunt
Legnica ul. ks. Piotra Ściegiennego nr 21 KW 52771 obręb Fabrycznadz. nr 688/2 o pow. 1448 m2 577,9 m 2 123.000,00(neto)98.700,00221.700,00 - I opłata 15% oferowanej ceny gruntu - opłaty rocznej 1% ceny gruntu
Sprzedaż budynku zwolniona z podatku VAT. I opłata za użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawką w wysokości
22 % (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz.535). Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 2.676,75 zł ponosi nabywca. Termin wnoszenia opłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Po 2005 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż jeden rok. Nieruchomość jest wolna od obciążeń, ograniczeń, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.Termin do złożenia wniosku, przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 24 czerwca 2004 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 - tekst jednolity)
Budynek do adaptacji na cele mieszkalno-usługowe, czterokondygnacyjny
Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ kopię dowodu wpłaty wadium.
Nieruchomość udostępniona będzie do oglądania . 11.05.2005 r. od godz.12 oo- 13oo. Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości 25.000 zł, nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu tj. do 17.05.2005 r. na konto PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Pisemne oferty
z dopiskiem "ul. Ściegiennego 21" należy składać do dnia 17.05.2005 r. do godz. 9oo w Urzędzie Miasta pokój 208 II p. Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 20.05.2005 r. o godz. 9oo w siedzibie organizatora. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.72-12-302, pokój 333 III p. oraz warunków przetargu 72-12-310. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 tekst jednolity.). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 18.04.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL