Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Teatr Letni

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Orła Białego.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczyst ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Orła Białego.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Powierzchnia i zabudowa nieruchomości Cena gruntuobiektówłącznawadium Przeznaczenie nieruchomości
1. Legnicaul. Orła Białego nr 3KW 65613 obręb Ochotadz. nr 401 2.980 m 2Teatr Letni pow. użytkowa3.025,36 m2 2.568.000,00 610.000,003.178.000,00 Teren usług kultury i oświaty objęty ochroną konserwatorską

UWAGA: Nieruchomość obciążona umową najmu zawartą na czas nieokreślony.
Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 8.816,45 zł.
VAT zw.( art. 29 ust. 5 oraz art.43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 43 ust.2 pkt 1). Sprzedaż nieruchomości na własność. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie
z art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 16 listopada 2004 r.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ kopię dowodu wniesienia wadium.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości 300.000,00 zł nie później niż na
3 dni przed przetargiem, tj. do 07.02.2005 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Pisemne oferty z dopiskiem dot." ul. Orła Białego" należy składać do dnia 07.02.2005 r. do godz. 9 00 w Urzędzie Miasta pokój 208 II p.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10.02.2005 r. o godz. 9 00 w siedzibie Urzędzie Miasta
Legnicy, pokój 208 II p. . Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.72-12-300, pokój 332 III p. oraz warunków przetargu 72-12-310. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz.543). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej traci prawo do wpłaconego wadium
i przedmiotu przetargu. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 17.01.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL