Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2020, 15:14

Ogłoszenia zwykłe

rokowania

Prezydent Miasta Legnicy
zaprasza zainteresowanych do udziału w rokowaniach na nabycie nieruchomości położonych w Legnicy przy ul. Gliwickiej-Kobylińskiej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ro ...Prezydent Miasta Legnicy
zaprasza zainteresowanych do udziału w rokowaniach na nabycie nieruchomości położonych w Legnicy przy ul. Gliwickiej-Kobylińskiej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na nabycie
nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108)

Przedmiotem rokowań jest nw. nieruchomość położona w Legnicy:
1 - przy ul. Gliwickiej - Kobylińskiej działka nr 95/50,95/46,95/48,95/57 o pow. 2.488 m2 obręb Piątnica, KW Nr Nr 45995 45995 48073 48070 - wiata magazynowa o pow. 321,6 m2 , budynek warsztatowo-magazynowy o pow. 214,7 m2 - sprzedaż na własność
cena gruntu wynosi 119.349,00 zł
cena obiektów wynosi 39.371,00 zł zaliczka 15.000 zł
Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 4.400,00 zł ponosi nabywca.
Przeznaczenie nieruchomości: funkcja usługowa, produkcyjna i magazynowa. Nieruchomość wolna od obciążeń, ograniczeń, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Termin do składania wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543) upłynął z dniem 20.10.2004 r. VAT zw.(art. 29 ust. 5 oraz art 43 ust.1 pkt 2 w związku z art.43 ust. 2 pkt 1).
2 - przy ul. Gliwickiej - Kobylińskiej działka nr 95/55 oraz 50% dz.nr 95/49 o pow.670 m2 50% z 448 m2 obręb Piątnica KW Nr Nr 48071 45995 - bez zabudowań - sprzedaż na własność
cena gruntu wynosi 42.885,50 zł zaliczka 4.000 zł
Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 4.400,00 zł ponosi nabywca.
Przeznaczenie nieruchomości: funkcja usługowa, produkcyjna i magazynowa. Nieruchomość wolna od obciążeń, ograniczeń, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Termin do składania wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543) upłynął z dniem 20.10.2004 r.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawką w wysokości 22% (Dz. U. nr 54 z 2004 r. poz.535).
3 - przy ul. Gliwickiej - Kobylińskiej działka nr 95/47 50% z dz. nr 95/49 o pow. 879 m2 50% z 448 m2 obręb Piątnica KW Nr Nr 48073 45995 wiata magazynowa o pow. 352,3 m 2 - sprzedaż na własność
cena gruntu wynosi 52.910,00 zł
cena obiektu 25.581,00 zł zaliczka 8.000,00 zł
Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 4.400,00 zł ponosi nabywca.
Przeznaczenie nieruchomości: Funkcja usługowa, produkcyjna i magazynowa. Nieruchomość wolna od obciążeń, ograniczeń, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Termin do składania wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543) upłynął z dniem 20.10.2004 r. VAT zw.(art. 29 ust. 5 oraz art 43 ust.1 pkt 2 w związku z art.43 ust. 2 pkt 1).
Pierwszy przetarg odbył się 2 grudnia 2004 r.
Drugi przetarg odbył się 11 lutego 2005 r.
Zainteresowani nieruchomością powinni wpłacić zaliczkę w wysokości j.w., nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do dnia 11.04.2005 r. do godz.9oo na konto PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj.do dnia 11.04.2005 r. do godz. 9oo w Urzędzie Miasta Legnicy, pokój 208 II p. Rokowania odbędą się w dniu 14.04.2005 r. o godz.9oo w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wysokość zaliczki przepada. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
2. Datę sporządzenia zgłoszenia.
3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, tel.72-12-300 (pokój 332 III p.) oraz 72-12-310 (pokój 328 III p.) i 72-12-310.

Metadane

Data publikacji : 18.04.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL