Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. budownictwa usługow ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. budownictwa usługowego, reklami obiektów małej architektury w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i BudownictwaPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert
na stanowisko inspektora ds. budownictwa usługowego, reklam i obiektów małej architektury w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:

1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe techniczne ( architektura lub budownictwo lądowe ),
3/ znajomość przepisów prawa budowlanego, procedur inwestycyjnych, prawa administracyjnego w zakresie postępowania administracyjnego,
4/ znajomość programu Office ( Excel, Word) oraz programu graficznego Mapinfo.

Wymagania pożądane:

1/ doświadczenie w pracy projektanta lub w administracji,
2/ umiejętność analitycznego myślenia,
3/ dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
4/ znajomość programu graficznego Autocad.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. budownictwa usługowego, reklam i obiektów małej architektury w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa:
1/ przygotowywanie decyzji pozwolenia na budowę dotyczących budownictwa usługowego, reklam i obiektów małej architektury,
2/ przygotowywanie decyzji zezwalających na zmianę sposobu użytkowania dotyczących budownictwa usługowego, reklam i obiektów małej architektury,
3/ przyjmowanie zgłoszeń o remontach i zakończeniu robót budowlanych w zakresie budownictwa usługowego, reklam i obiektów małej architektury,
4/ wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu, dotyczących budownictwa usługowego.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. budownictwa usługowego, reklam i obiektów małej architektury w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa" do dnia 28 lutego 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 15.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL