Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko referenta ds. planowania, rozliczeń i przeglądów gwarancyjnych w Wy ...

Konkurs ofert na stanowisko referenta ds. planowania, rozliczeń i przeglądów gwarancyjnych w Wydziale Inwestycji MiejskichPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko referenta ds. planowania, rozliczeń i przeglądów gwarancyjnych w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie min. średnie ekonomiczne lub wyższe, preferowane ekonomiczne lub techniczne,
3/ posiadać co najmniej 2-letni staż pracy, w tym 1 rok pracy w samorządzie lub samorządowej jednostce organizacyjnej,
4/ posiadać bardzo dobrą praktyczną umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ).

Wymagania pożądane:
1/ wiedza w zakresie planowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego,
2/ znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości w zakresie inwestycji oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
3/ wiedza w zakresie rozliczania zadań inwestycyjnych i wytwarzania środków trwałych,
4/ komunikatywność,
5/ umiejętność pracy w zespole.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

Do zadań referenta ds. planowania, rozliczeń i przeglądów gwarancyjnych w Wydziale Inwestycji Miejskich należy:
1/ przygotowanie i przekazywanie do Wydziału Rozwoju Miasta danych do opracowania rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych,
2/ prowadzenie ewidencji ponoszonych nakładów inwestycyjnych oraz dokonywanie rozliczeń w okresach rocznych i po zakończeniu zadania, sporządzanie dowodów OT,
3/ prowadzenie rejestru wpływu faktur i przekazania do Wydziału Finansowego, opisywanie faktur,
4/ opracowanie obowiązującej sprawozdawczości inwestycyjnej,
5/ sporządzanie analiz dotyczących sprawozdawczości inwestycyjnej,
6/ sporządzanie analiz dotyczących realizacji inwestycji w powiązaniu z planami wieloletnimi,
7/ prowadzenie spraw związanych z planowaniem, uzgadnianiem przerobów z wykonawcami, przestrzeganie realizacji wydatków do kwot przewidzianych budżetem i harmonogramami wydatków ,
8/ prowadzenie rejestru protokołów odbioru obiektów, zadań, terminów gwarancji, rękojmi,
9/ prowadzenie rejestru zabezpieczeń – „ kaucji gwarancyjnych”.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem " Konkurs na stanowisko referenta ds. planowania, rozliczeń i przeglądów gwarancyjnych w Wydziale Inwestycji Miejskich " do dnia 15 grudnia 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy (na parterze) przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 08.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL