Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. finansowych związanych z opracowaniem i realizacją ...

konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. finansowych związanych z opracowaniem i realizacją budżetu w Referacie Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale FinansowymPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert
na stanowisko inspektora ds. finansowych związanych z opracowaniem i realizacją budżetu w Referacie Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe,
3/ posiadać co najmniej 2-letni staż zawodowy,
4/ posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe w budżetowych służbach finansowo-księgowych oraz dobrą znajomość ustawy o rachunkowości,
5/ posiadać bardzo dobrą znajomość obsługi komputera i praktycznej znajomości MS Office ( WORD, EXCEL ).
Wymagania pożądane:
1/ komunikatywność,
2/ umiejętność pracy z ludźmi.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ kopie świadectw pracy,
6/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.


Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. finansowych związanych z opracowaniem i realizacją budżetu w Wydziale Finansowym" do dnia 31 stycznia 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. finansowych związanych z opracowaniem i realizacją budżetu w Wydziale Finansowym:
1/ przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu miasta Legnicy w zakresie: dochodów, inwestycji, remontów, wieloletniego planu inwestycyjnego i prognozy długu jednostek organizacyjnych miasta Legnicy,
2/ opracowywanie projektów: Zarządzeń Prezydenta Miasta i Uchwał Rady Miejskiej,
3/ sporządzanie sprawozdań okresowych z realizacji budżetu miasta.

Metadane

Data publikacji : 19.01.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL