Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji M ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji MiejskichPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs
na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym lub elektrycznym lub sanitarnym,
3/ co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym,
4/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( Word, Excel ).
Wymagania pożądane:
1/ wiedza z zakresu problematyki pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych ( poza budżetem gminy ) ze szczególnym uwzględnieniem funduszy celowych i funduszy Unii Europejskiej,
2/ wiedza z zakresu planowania i realizacji inwestycji, ustawy o finansach publicznych i rachunkowości w zakresie inwestycji,
3/ doświadczenie w zakresie rozliczania zadań inwestycyjnych i wytwarzania środków trwałych,
4/ umiejętność stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
5/ znajomość zagadnień związanych ze sprawozdawczością GUS,
6/ komunikatywność,
7/ umiejętność pracy z ludźmi.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Do zakresu zadań Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich należy m.in.:
1/ sporządzanie analiz i informacji w zakresie zadań inwestycyjnych,
2/ nadzór i prowadzenie spraw związanych z inwestycjami lokalnymi oraz spraw związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych: „unijnych”, Banku Światowego, NFOŚiGW, WFOSiGW,
3/ nadzór i uczestnictwo w organizacji zleceń w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych,
4/ nadzór i prowadzenie spraw związanych z planowaniem, wydatkami, sprawozdawczością kwartalną, półroczną i roczną.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na Zastępcę Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich" do dnia 28 lutego 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta.

Metadane

Data publikacji : 07.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL