Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. nadzoru nad remo ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu na drogach publicznych w Wydziale Infrastruktury KomunalnejPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert
na stanowisko podinspektora ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu na drogach publicznych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe inżynierskie o specjalności: drogownictwo, budownictwo, architektura
3/ roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem drogami,
4/ znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego,

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
2/ komunikatywność,
3/ umiejętność pracy z ludźmi

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ kopie świadectw pracy,
6/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7/ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu na drogach publicznych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej:
1/ nadzór nad realizacją zadań w zakresie eksploatacji i remontów dróg i mostów realizowanych przez ZDM,
2/ nadzór nad utrzymaniem dróg i mostów w granicach administracyjnych miasta,
3/ nadzór nad organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach publicznych,
4/ nadzór nad realizacją zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu na drogach publicznych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej" do dnia 10 marca 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 22.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL