Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Geodezji i Mienia - G ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Geodezji i Mienia - Geodety Miejskiego w Urzędzie Miasta LegnicyPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Geodezji i Mienia - Geodety Miejskiego w Urzędzie Miasta Legnicy

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe geodezyjne,
3/ posiadać co najmniej 7-letnie doświadczenie w pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym na stanowiskach kierowniczych,
4/ posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach:
a) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
b) rozgraniczanie i podziały nieruchomości ( gruntów ) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
5/ posiadać umiejętność obsługi komputera i praktycznej znajomości MS Office ( WORD, EXCEL ).
Wymagania pożądane:
1/ kreatywność i zdolności organizacyjne,
2/ doświadczenie w zakresie windykacji i należności cywilno-prawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ kopie świadectw pracy,
6/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7/ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Zakres zadań na stanowisku dyrektora Wydziale Geodezji i Mienia – Geodety Miejskiego:
1/ wykonywanie zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej, określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2/ modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Legnicy, zwłaszcza pod kątem jego użyteczności i informatyzacji,
3/ sprawowanie nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy,
4/ gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
5/ regulacja stanów prawnych nieruchomości, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz prowadzenie spraw z zakresu opłat adiacenckich i renty planistycznej,
6/ udostępnianie inwestorom nieruchomości komunalnych i państwowych na cele budowlane,
7/ prowadzenie w określonym zakresie windykacji należności z opłat za wykorzystywanie nieruchomości,
8/ dokonywanie podziałów, scaleń i rozgraniczeń oraz prowadzenie sprawy z zakresu wywłaszczeń nieruchomości oraz ich zwrotów.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Geodezji i Mienia – Geodety Miejskiego " do dnia 10 marca 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 20.02.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL