Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Całodobo ...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania: Całodobowa opieka i wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.Prezydent Miasta Legnica

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

„Całodobowa opieka i wychowanie dzieci
całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej”.

Przewidywana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 505.750 zł. Okres realizacji zadania ustala się od 1.07.2004r do 31.12.2004r.

Oferty należy składać na formularzach zgodnych ze wzorem zawartym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000r.
w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej
z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55, poz. 662 z 2000r.).

Oferta musi spełniać wymogi zawarte w art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2004r
o pomocy społecznej (Dz. U. 64 poz. 593).
Przyznana dotacja przekazywana będzie podmiotowi przyjmującemu zalecenie realizacji zadania w transzach miesięcznych. warunkiem przekazywania kolejnej transzy jest rozliczenie części wcześniej przekazanej.

Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniać się będzie następujące kryteria:
1) kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie,
2) stan obiektu i warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadania,
3) udział środków finansowych własnych podmiotu albo pozyskanych z innych źródeł
na realizację zadania,
4) ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwagi na
rzetelność , terminowość i sposób rozliczenia otrzymywanych na ten cel środków.

Na realizację wyżej wymienionego zadania za okres pięciu miesięcy w 2004 roku wykorzystano środki w wysokości 361.250 zł.
W roku 2003 przekazano i wykorzystano środki finansowe w wysokości 809.640 zł.


Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, w pokoju 208.

Metadane

Data publikacji : 26.05.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL