Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróż ...

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w gminie Legnica.WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W GMINIE LEGNICA


Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1. Posiadać homologowany pojazd asenizacyjny spełniający następujące wymagania:
a) zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada
2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 193 poz.
1617),
b) zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadający aktualne badania techniczne
i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
c) oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi ( nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy ), dokumentację zdjęciową wykonaną w taki sposób, aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu wraz z ww. danymi,
d) zapewniający odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług.
2. Dysponować nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w:
a) miejsce postojowe z punktem napraw,
b) miejsce do mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno-higienicznym po zakończeniu pracy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Pojazdy asenizacyjne powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
4. Po dokonaniu opróżnienia zbiornika w pojazdach asenizacyjnych część spustowa
zbiornika powinna być odkażona, a po zakończeniu pracy pojazdy te powinny być
umyte.
5. W przypadku, gdy nieruchomość , o której mowa w ust.2 nie spełnia wymagania
określonego ust. 2 lit b) przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do
korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, należących do innych
przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownej umowy.
6. Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na
prowadzenie ewidencji odpadów oraz gromadzenie danych o świadczonych usługach.
7. Dysponować umową lub dokumentem potwierdzającym gotowość odbioru
nieczystości ciekłych przez stację zlewną -Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Legnicy - Zakład Oczyszczania Ścieków ul. Spokojna 1,
59-220 Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy
Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 12.07.2006r.

Metadane

Data publikacji : 13.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL