Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Kultury i Nauki

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Kultury i Nauki Urzędu Miasta Legnicy

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 us ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Kultury i Nauki Urzędu Miasta Legnicy

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami),
2/ wykształcenie wyższe,
3/ doświadczenie w pracy w instytucjach kultury lub placówkach upowszechniania kultury w zakresie zasad ich funkcjonowania i finansowania,
4/ wiedza o środowiskach kulturalnych Legnicy i Dolnego Śląska oraz umiejętność współpracy z nimi,
5/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ).

Wymagania pożądane:
1/ znajomość języka obcego zachodniego, preferowany język angielski,
2/ dyspozycyjność związana z potrzebą częstego uczestniczenia w organizacji i realizacji przedsięwzięć kulturalnych w mieście oraz regionie.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć następujące dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Do zadań głównego specjalisty ds. kultury w Wydziale Kultury i Nauki należy w szczególności:
1/ nadzorowanie działalności Legnickiego Centrum Kultury, Teatru im. Heleny Modrzejewskiej, Muzeum Miedzi, Galerii Sztuki oraz Legnickiej Biblioteki Publicznej w zakresie realizacji zadań merytorycznych oraz analizy potrzeb modernizacyjno-remontowych, a także organizacja współdziałania tych instytucji,
2/ koordynowanie współdziałania samorządowych instytucji kultury z innymi placówkami w mieście, w tym z amatorskim ruchem artystycznym,
3/ koordynowanie zadań związanych z wymianą zagraniczną w sferze kultury.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Kultury i Nauki" do dnia 30 września 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy (na parterze) przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 12.09.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL