Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. przygotowania nieruchomości do sprzedaży w Wydziale ...

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. przygotowania nieruchomości do sprzedaży w Wydziale Gospodarki NieruchomościamiPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. przygotowania nieruchomości do sprzedaży w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami),
2/ wykształcenie wyższe geodezyjne lub pokrewne,
3/ 3-letnie doświadczenie zawodowe.

Wymagania pożądane:
1/ ukończone studia podyplomowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,
2/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
3/ komunikatywność,
4/ umiejętność pracy w zespole.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ pełny życiorys zawodowy,
2/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
4/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
5/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego),
6/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. przygotowania nieruchomości do sprzedaży w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami:
1/ prowadzenie spraw związanych z „ uwłaszczaniem ” organizacji spółdzielczych innych niż mieszkaniowe,
2/ wnioskowanie o rozpoczęcie prowadzenia spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy,
3/ przygotowywanie aktualnych podkładów mapowych niezbędnych do określenia granic nieruchomości,
4/ prowadzenie rejestru umów prac zleconych zgodnie z kompetencjami Wydziału,
5/ rozliczanie faktur za zlecone prace,
6/ zlecanie opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zbycia nieruchomości,
7/ przygotowywanie wniosków i dokumentacji do Sądu Rejonowego o założenie ksiąg wieczystych i dokonywanie w nich zmian,
8/ przygotowywanie umów dotyczących opracowań dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży nieruchomości.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. przygotowania nieruchomości do sprzedaży w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami " do dnia 23 stycznia 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 09.01.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL