Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnospraw ...

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw SpołecznychPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe o specjalności: administracja, prawo, ekonomia, służby publiczne,
3/ 2-letnie doświadczenie w pracy administracji.

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
2/ znajomość problematyki osób niepełnosprawnych,
3/ znajomość ustaw związanych z pomocą społeczną i rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych:
1/ współpraca z organizacjami społecznymi w zakresie dofinansowywania sportu, turystyki, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych,
2/ współpraca z jednostkami prowadzącymi Warsztaty Terapii Zajęciowej,
3/ sporządzanie porozumień dotyczących umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
4/ prowadzenie spraw kancelaryjnych Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych " do dnia 2 marca 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 19.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL