Ostatnia aktualizacja strony: 26.11.2020, 14:07

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i przetargów w Wydziale Gospodarki N ...

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i przetargów w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta LegnicyPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i przetargów w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legnicy

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne
3/ posiadać co najmniej 3-letni staż pracy,
4/ posiadać znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu postępowania cywilnego.

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
2/ komunikatywność,
3/ umiejętność pracy w zespole.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

Do zadań inspektora ds. organizacyjnych i przetargów w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami należy:
1/ przygotowywanie projektów Postanowień Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej,
2/ umieszczanie ogłoszeń o przetargach na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy,
3/ przyjmowanie zleceń od Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy dotyczących zorganizowania przetargu na najem lokali użytkowych,
4/ sporządzanie dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzaniem przetargów, w tym protokołów,
5/ dokonywanie zwrotu wadiów osobom fizycznym i prawnym, które nie wygrały przetargu,
6/ prowadzenie ewidencji kosztów związanych z publikacją ogłoszeń w prasie.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i przetargów w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami " do dnia 10 października 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy (na parterze) przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 21.09.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL