Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Słubicka

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Słubickiej wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruch ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Słubickiej wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

Przedmiotem oferty przetargowej jest nw. nieruchomość:
Adres nieruchomości. Nr księgi wieczystej Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów Pow. działki Pow.hali Cena gruntuCena haliłączna w zł Przeznaczenie nieruchomości
Legnicaul.SłubickaKW 61898 obręb Czarny Dwór dz. nr 554/50 7589 m21831,2 m2 230.000,00 (netto) 47.000,00 (VAT zw.) 277.000,00 U-zabudowa usługowa wielofunkcyjna
Nieruchomość budynkowa przeznaczona do sprzedaży wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. Nieruchomość jest wolna od obciążeń ograniczeń, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Wysokość opłat z tyt.użytkowania wieczystego gruntu wynosi:I opłata 25% ceny gruntu, opłata roczna 3% ceny gruntu. Użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawką w wysokości 22%.Termin wnoszenia opłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Po 2005 r. cena gruntu może być aktualizowana, wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż jeden rok. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 - tekst jednolity) upłynął z dniem 28 kwietnia 2005 r. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 2.220,20 zł ponosi nabywca.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6/ kopię dowodu wpłaty wadium.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium w kwocie 40.000,00 zł nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia przetargu (tj. do 31.05.2005r.) na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Oferty z dopiskiem dot. "ul. Słubickiej" należy składać w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 31.05.2005 r. do godz. 900. Otwarcie przetargu odbędzie się 3.06.2005 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości . Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy ( Ustawa
o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 - tekst jednolity). Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-300 oraz warunków przetargu tel. 72-12-310. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data publikacji : 29.04.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL