Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. funduszy strukturalnych w Referacie Programów Roz ...

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. funduszy strukturalnych w Referacie Programów Rozwoju Miasta i Funduszy Strukturalnych Wydziału Rozwoju MiastaPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. funduszy strukturalnych w Referacie Programów Rozwoju Miasta i Funduszy Strukturalnych Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Legnicy


1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami),
2/ wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne, prawnicze,
3/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
4/ co najmniej roczny staż pracy, w tym co najmniej półroczne doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych.

Wymagania pożądane:
1/ znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku inspektora ds. kontroli w Referacie Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli:
1/ poszukiwanie źródeł finansowania, w tym z programów unijnych, na realizację zadań własnych gminy,
2/ opracowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym unijnych,
3/ udzielanie informacji firmom, jednostkom, stowarzyszeniom o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych,
4/ współpraca przy opracowywaniu planów i programów rozwoju miasta oraz przy sporządzaniu sprawozdań z ich realizacji.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora ds. funduszy strukturalnych w Referacie Programów Rozwoju Miasta i Funduszy Strukturalnych w Wydziale Rozwoju Miasta" do dnia 25 października 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 11.10.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL