Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na 2 stanowiska podinspektora ds. windykacji należności w Referacie Mienia i Wind ...

Konkurs ofert na 2 stanowiska podinspektora ds. windykacji należności w Referacie Mienia i Windykacji w Wydziale Geodezji i MieniaPrezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs ofert
na 2 stanowiska podinspektora ds. windykacji należności w Referacie Mienia i Windykacji w Wydziale Geodezji i Mienia w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne, preferowane wyższe,
3/ co najmniej 2-letni staż pracy w służbach finansowo-księgowych,
4/ znajomość przepisów w zakresie: podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych, rachunkowości, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, gospodarki nieruchomościami oraz przepisów wykonawczych.

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
2/ doświadczenie w zakresie windykacji należności,
3/ umiejętność pracy w zespole,
4/ komunikatywność,
5/ dyspozycyjność.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora ds. windykacji należności w Referacie Mienia i Windykacji w Wydziale Geodezji i Mienia " do dnia 25 maja 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. windykacji należności w Referacie Mienia i Windykacji w Wydziale Geodezji i Mienia:
1/ przyjmowanie informacji z Wydziału Finansowego dotyczących zaległości z tytułu: rat za nabycie nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bezumownego korzystania, najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
2/ prowadzenie windykacji należności z tytułów określonych w pkt. 1, w tym: przygotowywanie przedsądowych i przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty, przygotowywanie wniosków do Sądu Rejonowego o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym, przygotowywanie i przekazywanie radcy prawnemu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania sądowego o zapłatę, przygotowywanie wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji, przygotowywanie wniosków na Kolegium Prezydenta Miasta dotyczących umorzenia lub rozłożenia na raty zaległych wierzytelności lub odsetek,
3/ wystawianie faktur z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i gminy Legnica..

Metadane

Data publikacji : 10.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL