Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/6830,Konkurs-ofert-na-stanowisko-podinspektora-ds-pozyczek-dla-osob-niepelnosprawnych.html
2020-08-15, 15:35

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. pożyczek dla osób niepełnosprawnych w Wydziale Zd ...

Konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. pożyczek dla osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw SpołecznychPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko podinspektora ds. pożyczek dla osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ wykształcenie wyższe o specjalnościach związanych z ekonomią, finansami lub zarządzaniem,
3/ 3-letnie doświadczenie w pracy administracji samorządowej w bezpośrednim kontakcie z interesantami.

Wymagania pożądane:
1/ bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ), Outlook Express, Lex,
2/ znajomość finansów i rachunkowości,
3/ znajomość przepisów z zakresu rehabilitacji,
4/ doświadczenie we współpracy z organizacjami społecznymi,
5/ komunikatywność,
6/ umiejętność pracy z ludźmi.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. pożyczek dla osób niepełnosprawnych:
1/ planowanie potrzeb w zakresie gospodarowania środkami PFRON,
2/ współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych lub zrzeszającymi osoby niepełnosprawne w zakresie informowania o możliwościach korzystania ze środków PFRON,
3/ prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i kontrolą prawidłowości realizacji umów z pracodawcami w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych,
4/ współpraca z instytucjami, urzędami, kościołami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia programów i realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
5/ opracowanie i aktualizacja bazy danych o organizacjach samorządowych, instytucjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
6/ wydawanie kart parkingowych dla uprawnionych osób niepełnosprawnych.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko podinspektora ds. pożyczek dla osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych" do dnia 22 maja 2006 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 05.05.2006
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin