Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o otwartym konkursie ofert

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na następujące zadanie:
wypoczynek dzieci i młodzieży - art. 4 ust. 1 pkt. 12 ze s ...Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na następujące zadanie:
wypoczynek dzieci i młodzieży - art. 4 ust. 1 pkt. 12 ze szczególnym uwzględnieniem:
• organizacji wypoczynku dla młodzieży polonijnej z Drohobycza – partnerskiego miasta Legnicy,
• działań na rzecz współpracy między społeczeństwami Legnicy i Drohobycza,
• pielęgnowania polskości oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• realizacji zadania na terenach podgórskich lub górskich Dolnego Śląska.

Wysokość środków publicznych – dotacja przeznaczona na realizację zadania wynosi
8.850.-PLN.

Zasady przyznawania dotacji na w/w zadanie określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.873 z późn. zmianami).

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego oraz osób prawnych i jednostek kościelnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem realizacji zadania jest działanie na rzecz integracji mieszkańców Legnicy i Drohobycza.

Oferty należy składać na formularzu zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Termin realizacji zadania ustala się od 6 lipca 2006 r. do 19 lipca 2006r.

Wybór oferenta zostanie dokonany przez komisję konkursową powołaną przez ogłaszającego w terminie 7 dni od upływu składania ofert.

Kryteria stosowane przez organ administracji publicznej przy dokonaniu wyboru oferty:
1. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,
2. stworzenie warunków do integracji grupy z Drohobycza z dziećmi i młodzieżą z Legnicy,
3. organizacja jednodniowej wizyty grupy w Legnicy celem zwiedzenia miasta oraz odbycia spotkania z prezydentem Miasta,
4. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
5. ocena poziomu merytorycznego kadry pedagogicznej, programu pobytu, lokalizacji ośrodka,
6. doświadczenia w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z różnych krajów.

Komisja przy rozstrzyganiu kierować się będzie wymienionymi kryteriami, przyznając od 0 do 5 punktów.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków konkursu.

W latach: 2005 i 2006 organizator nie wspierał zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk polonijnych.

Oferty zapieczętowane należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, w pokoju 201.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Prezydenta, pokój nr 214, tel. 076/7212267 oraz na stronie internetowej www.legnica.um.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 23.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL