Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

OGŁOSZENIE Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego ul. Polarna 1, 59-220 Legnica ogłasza nabór na wolne stanowisko: OGŁOSZENIE Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego ul. Polarna 1, 59-220 Legnica og(...)

SP-7

OGŁOSZENIE Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego ul. Polarna 1, 59-220 Legnica ogłasza nabór na wolne stanowisko: specjalisty ds. księgowych w wymiarze 1/2 czasu pracy 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku: a) wykształcenie:  wyższe i co najmniej 4 - letni staż pracy, lub  średnie i co najmniej 5 - letni staż pracy, b) znajomość księgowości budżetowej, c) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, d) umiejętność obsługi komputera, e) ma obywatelstwo polskie, f) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: - przeciwko mieniu, - przeciwko obrotowi gospodarczemu, - przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, - przeciwko wiarygodności dokumentów, lub - za przestępstwo karne skarbowe, h) nieposzlakowana opinia. 2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: a) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych, b) znajomość przepisów podatkowych, c) znajomość przepisów płacowych, d) znajomość przepisów ZUS, e) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych Vulcan, Sigma Optivum oraz rejestr VAT Optivum, Faktury Optivum i Płace Optivum, f) doświadczenie zawodowe w placówkach oświatowych, g) zdolność szybkiego uczenia się, h) dobra organizacja pracy, i) dyspozycyjność, j) otwartość na podejmowanie nowych inicjatyw służących rozwojowi indywidualnemu i zakładu pracy, k) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 3. Warunki pracy: a) praca świadczona będzie na terenie placówki, b) 20 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, c) godziny pracy między 700 a 1500 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: a) realizacja zadań dotyczących rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie podatku od towarów i usług VAT oraz wystawianie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) pomoc w sporządzaniu planów i sprawozdań finansowych jednostki, c) dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowych, d) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną, e) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych z zakresu płac i rozliczeń ZUS, dokładne, terminowo, sumienne, bezstronne i zgodne z obowiązującymi przepisami. 5. Wymagane dokumenty: a) list motywacyjny, b) pełny życiorys – CV, c) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie, d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, e) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata, f) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata, g) kserokopię dowodu osobistego h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji j) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku k) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ) l) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby zamierzającej skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych Dz. U . z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych W miesiącu listopadzie 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Inne złożone dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Polarna 1, 59-220 Legnica lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Nabór na stanowisko: specjalisty ds. księgowych ” w terminie do dnia 02.01.2012 r. do godziny 1500. Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data faktycznego wpływu do placówki/. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy oraz opublikowana w BIP.

Metadane

Data wytworzenia : 27.12.2011
Data publikacji : 27.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL