Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i ...

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowychNa podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmian.) oraz uchwały nr XXVIII/298/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.

I. Rodzaje zadań o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. festiwale promujące kulturę mniejszości narodowych i etnicznych
- do 30.000 zł
2. imprezy promujące historię i tradycję miasta
- do 4.000 zł
3. koncerty muzyki jazzowej
- do 2.500 zł
4. festyny służące integracji mieszkańców miasta
- do 4.000 zł
5. wystawy i prezentacje ilustrujące dorobek organizacji skupiających miłośników różnych dziedzin kultury
- do 2.500 zł
6. wydawnictwa związane z dokumentowaniem życia społeczno-gospodarczego miasta
- do 20.000 zł

II. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
III. Zadanie winno być zrealizowane w 2005 r., z tym, że szczegółowy termin jego realizacji określony zostanie w umowie.
IV. 1. Oferty na realizację zadania należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Legnicy, pok. 208 do godz. 15.30 dnia 16 maja 2005 r.
2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz.1891).


3. Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z KRS (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), lub innego rejestru,
- aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu oraz organy uprawnione do rejestracji,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
V. 1. W ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert, lista podmiotów ubiegających się o dotację wraz z rodzajem zadania i wysokością wnioskowanej dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Wydziału Kultury i Nauki Urzędu Miasta Legnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.legnica.um.gov.pl
2. Wyboru najlepszych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy.
3. Przy ocenie ofert komisja stosować będzie treść art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteria szczegółowe ( zamieszczone na stronie www.legnica.um.gov.pl).
4. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Prezydent Miasta Legnicy. Dla decyzji tej nie stosuje się trybu odwołania. Decyzja zostanie opublikowana w miejscach wymienionych w pkt.V.1.
VI. Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego na realizację zadań tego samego rodzaju:
w 2004 r. - 67.196 zł.Konkurs
na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr i tradycji narodowych.


Szczegółowe kryteria oceny ofert:

1. Zawartość merytoryczna oferty:
a) nowatorstwo projektu,
b) powiązanie ze strategią rozwoju miasta,
c) przewidywany krąg odbiorców,
d) wpływ na promocję miasta.
2. Ekonomiczność:
a) wkład własny,
b) stosunek dotacji do wkładu własnego,
c) środki sponsorskie,
d) inne źródła finansowania.
3. Potencjał realizacyjny:
a) doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
b) posiadane zasoby kadrowe,
c) posiadane zasoby rzeczowe.

Poszczególne kryteria oceniane będą w skali 0-5 punktów.

Metadane

Data publikacji : 15.04.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL