Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2020, 15:14

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kasjera

SP-7

OGŁOSZENIE Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego ul. Polarna 1, 59-220 Legnica ogłasza nabór na wolne stanowisko: kasjer w pełnym wymiarze czasu pracy 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku: a) wykształcenie:  średnie i posiada co najmniej 2-letni staż pracy, b) ma obywatelstwo polskie, c) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, e) nieposzlakowana opinia. 2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: a) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, b) mile widziane wykształcenie ekonomiczne i doświadczenie na stanowisku pracy kasjera, c) umiejętność obsługi komputera, d) umiejętność obsługi kasy fiskalnej, e) dobra organizacja pracy, f) dyspozycyjność. 3. Czas pracy: a) 40 godzin tygodniowo – zgodnie z grafikiem b) zmianowość: dwie zmiany c) praca od poniedziałku do piątku od 1400 - 2200 w soboty i niedziele od 1100 – 2100. 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: a) obsługa kasy fiskalnej b) przyjmowaniu wpłat potwierdzonych odpowiednimi dokumentami c) terminowe rozliczanie się z gotówki zgodnie z obowiązującą procedurą d) prowadzenie i sporządzanie dokumentacji kasowej e) dokładne, terminowe, sumienne, bezstronne i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie powierzonych obowiązków i innych poleceń przełożonego 5. Wymagane dokumenty: a) list motywacyjny, b) pełny życiorys – CV, c) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie, d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, e) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata, f) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata, g) kserokopię dowodu osobistego h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji j) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku k) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ). Inne złożone dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Polarna 1, 59-220 Legnica lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: kasjer w pełnym wymiarze ” w terminie do dnia 11.04.2010 r do godziny 1500. Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane /decyduje data faktycznego wpływu do placówki/. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy oraz opublikowana w BIP.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO KASJERA W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY ........................................................................................................................................... /nazwa stanowiska/ Komisja rekrutacyjna ustaliła, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej oceny na ww. stanowisko pracy wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniają następujące osoby: Lp. imię i nazwisko miejsce zamieszkania 1. Mirosława Cedzidło ul. Kołodziejska 21 59-220 Legnica 2. ........................................ ........................................................ 3. ........................................ ........................................................ 4. ........................................ ........................................................ 5. ........................................ ........................................................ 6. ........................................ ........................................................ 7. ........................................ ........................................................ Joanna Maciejewska Legnica, dnia ....14.04.2010 r................ ........................................................ /podpis przewodniczącego komisji/ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Kasjer w pełnym wymiarze czasu pracy ................................................................................................................................................. /nazwa stanowiska/ DOKONANEGO PRZEZ Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego ul. Polarna 1 59-220 Legnica W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Mirosława Cedzidło zam. w Legnicy ...................................................................................................................................................... /imię i nazwisko, adres zamieszkania/ Uzasadnienie dokonanego wyboru/uzasadnienie nierozstrzygnięci naboru: Pani Mirosława Cedzidło spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Podczas rozmowie kwalifikacyjne i przeprowadzonego testu wykazała się znajomością specyfiki pracy kasjera. ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

Metadane

Data wytworzenia : 26.03.2010
Data publikacji : 26.03.2010
Data modyfikacji : 22.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL