Ostatnia aktualizacja strony: 26.11.2020, 14:07

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs na stanowisko kierownika Referatu Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Referatu Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

1/ wymogi określone w art. 3 ustawy ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Referatu Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

1/ wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne,
3/ posiadać co najmniej 4-letni staż pracy, w tym 2 lata w urzędach administracji publicznej,
4/ posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz doświadczenie w kontroli,
5/ posiadać znajomość gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,
6/ posiadać dobrą umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (WORD, EXCEL).

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku kierownika Referatu Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli:
1/ kieruje całokształtem pracy referatu i ponosi odpowiedzialność za jego wyniki,
2/ opracowuje roczne i kwartalne plany kontroli prowadzonych przez referat,
3/ aprobuje:
a) projekty postanowień prezydenta miasta zarządzające kontrole wewnętrzne i zewnętrzne,
b) projekty sprawozdań i wystąpień pokontrolnych,
c) opracowania, analizy i sprawozdania z działalności kontrolnej urzędu,
4/ przeprowadza kontrole gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica i kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Legnica,
5/ opracowuje projekty zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i projekty wniosków do organów ścigania w sprawach podejrzeń o popełnienie przestępstw w zakresie objętym kontrolą lub innych czynów powodujących straty gospodarcze,
6/ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej dane o przebiegu i efektach kontroli.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko kierownika Referatu Kontroli w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli " do dnia 8 lutego 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 26.01.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL