Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2020, 15:14

Ogłoszenia zwykłe

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. ewidencji środków trwałych w Referacie Księgowości W ...

Konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. ewidencji środków trwałych w Referacie Księgowości Wydatków w Wydziale FinansowymPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. ewidencji środków trwałych w Referacie Księgowości Wydatków w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące formalne kryteria konieczne:

1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne,
3/ posiadać 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy w służbach finansowo - księgowych,
4/ posiadać dobrą znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
5/ posiadać dobrą praktyczną znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ),
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

Zakres zadań na stanowisku podinspektora ds. ewidencji środków trwałych w Referacie Księgowości Wydatków w Wydziale Finansowym:
1/ prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych,
2/ wycena i rozliczenie inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta i Gminy Legnica,
3/ ewidencja zakupu i rozchodu materiałów,
4/ sporządzanie sprawozdawczości w zakresie majątku,
5/ prowadzenie ewidencji analitycznej konta wydatków, zobowiązań i zaangażowania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Biura Geodety Miejskiego.


Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko inspektora ds. ewidencji środków trwałych w Referacie Księgowości Wydatków w Wydziale Finansowym" do dnia 26 marca 2007 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Metadane

Data wytworzenia : 12.03.2007
Data publikacji : 12.03.2007
Data modyfikacji : 12.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL